วันอาทิตย์ 4 ธันวาคม 2022

จ.ขอนแก่น จัดงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ”

จ.ขอนแก่น จัดงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ”
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

จ.ขอนแก่น จัดงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ”


   เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565 โดยมี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น, หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น, คณะกรรมการงานวันเยาวชน, หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูอาจารย์, เด็กและเยาวชน และผู้มีเกียรติ ร่วมงาน


    นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565 ในวันนี้ จากการรายงานของหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น และประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่นได้ทราบแล้วว่า เยาวชนมีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมทุกระดับ ตลอดจนระดับนานาชาติ โดยเฉพาะ 192 ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ และมีคำขวัญเยาวชนสากลร่วมกันคือ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” เป็นสิ่งที่มีความหมายต่อเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยกันพัฒนาชาติบ้านเมือง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ทั้งนี้ประเทศไทยได้ กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ 2 ยุวกษัตริย์ รัชกาลที่ ๕ และ รัชกาลที่ ๘ เป็นวันเยาวชนไทย นับเป็นศิริมงคลและมีความหมาย ต่อเยาวชนไทยอย่างยิ่ง ที่มีต้นแบบเป็น   ยุวกษัตริย์ที่มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง และความประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมตลอดจนประเทศชาติ สำหรับเยาวชนและผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติทุกประเภท ขอชื่นชมในคุณงามความดีที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติจนปรากฏเป็นที่ประจักษ์ ขอให้รักษาคุณงามความดีนี้ไว้เป็นแบบอย่างแก่บุคคลหรือองค์กรอื่นๆ และเพิ่มคุณค่าสานต่อประโยชน์ส่วนรวม อันจะส่งผลต่อความก้าวหน้าของสังคม
     เด็กและเยาวชนพึงระลึกเสมอว่า เราคืออนาคต เป็นพลังและความหวังของประเทศชาติ ขอให้หมั่นฝึกฝนตนเอง พัฒนาตนเองให้พร้อมทั้งด้านร่างกาย การเรียน การทำกิจกรรม และการฝึกจิตใจในด้านคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกัน      การเรียนควบคู่กับการทำกิจกรรมตั้งแต่ในวัยเด็ก วัยเยาวชน ถือเป็นโอกาสของการฝึกทักษะการทำงาน เมื่อจบการศึกษาพร้อมที่จะทำงานได้ ทำให้เก่งงาน การมีคุณธรรมจริยธรรม ทำให้ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ทำให้เป็นคนดี เราก็จะได้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี เป็นกำลังแรงงานและทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพมีคุณค่าต่อสังคมคนขอนแก่น และชาติบ้านเมืองสืบต่อไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads