วันจันทร์ 15 เมษายน 2024

ร่วมยินดี ! 35 นักวิจัย มข. ขึ้นแท่น นักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุดในระดับโลก 

ร่วมยินดี ! 35 นักวิจัย มข. ขึ้นแท่น นักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุดในระดับโลก 
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ร่วมยินดี ! 35 นักวิจัย มข. ขึ้นแท่น นักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุดในระดับโลก 

 

การคัดเลือกและจัดอันดับนี้ประเมินจากการวิเคราะห์ ผลกระทบงานวิจัยจากการอ้างอิงบทความที่ตีพิมพ์จากฐานข้อมูล Scopus ตั้งแต่ปี 1996 – 2020 โดยใช้ตัวชี้วัดที่หลากหลาย เช่น Citation, co-authorship, และ h-index  เป็นที่น่ายินดีว่า นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับแนวหน้าของโลก ถึง 35 คน 


    เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นได้รับการแจ้งจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ได้รับทราบว่าจากการที่ วารสารวิชาการนานาชาติ PLOS BIOLOGY  ได้เผยแพร่ บทความการจัดอันดับโดยมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด (Stanford University) มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่อง “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators” ซึ่งเป็นการเปิดเผยรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุดติด Top 2% ของโลก (World’s Top 2% Scientists by Stanford University) ปี 2021 ในสาขาวิชาต่างๆ มากกว่า 100,000 คน จาก  22 สาขาหลัก 176 สาขาย่อย
   ซึ่งการคัดเลือกและจัดอันดับนี้ประเมินจากการวิเคราะห์ ผลกระทบงานวิจัยจากการอ้างอิงบทความที่ตีพิมพ์จากฐานข้อมูล Scopus ตั้งแต่ปี 1996 – 2020 โดยใช้ตัวชี้วัดที่หลากหลาย เช่น Citation, co-authorship, และ h-index  เป็นที่น่ายินดีว่า นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับแนวหน้าของโลก ถึง 35 คน แบ่งเป็น
   กลุ่มที่ 1.จำแนกตามผลกระทบการอ้างอิงตลอดอาชีพวิทยาศาสตร์ (career-long citation impact) โดยใช้ค่า c-score ประเภท Career-long data  ใช้ข้อมูลอ้างอิง ตั้งแต่ปี 1996-2021 มีจำนวน 13 คน ประกอบด้วย  1. ศาสตราจารย์ บรรจบ ศรีภา คณะแพทยศาสตร์ Mycology & Parasitology  2. ศาสตราจารย์ ปริญญา จินดาประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Building & Construction   3. Prof. Hisatake Kondo คณะแพทยศาสตร์ Neurology & Neurosurgery   4. ศาสตราจารย์ ภิเษก ลุมภิกานนท์ คณะแพทยศาสตร์ General & Internal Medicine  5. Prof. Yukifumi Nawa คณะแพทยศาสตร์ Mycology & Parasitology   6. ศาสตราจารย์ เมธา วรรณพัฒน์ คณะเกษตรศาสตร์ Dairy & Animal Science   7. Prof. Malcolm Moore คณะสาธารณสุขศาสตร์ Oncology & Carcinogenesis   8. ศาสตราจารย์ มาลินี เหล่าไพบูลย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ Obstetrics & Reproductive Medicine  9. ศาสตราจารย์ เพลินจันทร์ เชษฐโชติศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์ General & Internal Medicine   10. รศ. ตรีเพชร กาญจนภูมิ คณะเภสัชศาสตร์ Plant Biology & Botany  11. รศ. ประสิทธิ์ ทองใบ คณะวิทยาศาสตร์ Applied Physics   12. ศาสตราจารย์ สุจินต์ บุรีรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  Artificial Intelligence & Image Processing   13. ศาสตราจารย์ อลิศรา เรืองแสง คณะเทคโนโลยี Energy

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะ
   กลุ่มที่ 2.จำแนกตามผลกระทบการอ้างอิงเฉพาะปี 2020 (citation impact during the single calendar year 2020) โดยใช้ค่า c-score ประเภท single recent year data โดยใช้ข้อมูลอ้างอิง ตลอดทั้งปี 2021 จำนวน 22 คน ประกอบด้วย    1. ศาสตราจารย์ ปริญญา จินดาประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Building & Construction   2. ศาสตราจารย์ บรรจบ ศรีภา คณะแพทยศาสตร์ Mycology & Parasitology   3. ศาสตราจารย์ เมธา วรรณพัฒน์ คณะเกษตรศาสตร์ Dairy & Animal Science   4. ศาสตราจารย์ ภิเษก ลุมภิกานนท์ คณะแพทยศาสตร์ General & Internal Medicine   5. ศาสตราจารย์ วันชัย สะตะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Building & Construction   6. Dr. Andrew J. Hunt คณะวิทยาศาสตร์ Organic Chemistry   7. Dr. Dhinesh Balasubramanian  คณะวิศวกรรมศาสตร์  Energy   8. ศาสตราจารย์ มาลินี เหล่าไพบูลย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ Obstetrics & Reproductive Medicine   9. ศาสตราจารย์ อลิศรา เรืองแสง คณะเทคโนโลยี Energy   10. ศาสตราจารย์ สุจินต์ บุรีรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Artificial Intelligence & Image Processing   11. ศาสตราจารย์ สาธิต แซ่จึง คณะวิทยาศาสตร์ General Mathematics   12. รศ. ประสิทธิ์ ทองใบ คณะวิทยาศาสตร์ Applied Physics  13. ศาสตราจารย์ วีรพล คู่คงวิริยพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ Pharmacology & Pharmacy   14. รศ. ณัญธิวัฒน์ พลดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ Artificial Intelligence & Image Processing   15. รศ. ปณิตา ลิมปะวัฒนะ คณะแพทยศาสตร์ General & Internal Medicine   16. ศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ คณะแพทยศาสตร์ General & Internal Medicine   17. ศาสตราจารย์ เพลินจันทร์ เชษฐโชติศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์ General & Internal Medicine   18. รศ. โชคชัย ยืนยง คณะศึกษาศาสตร์ Artificial Intelligence & Image Processing   19. รศ. อนุสรณ์ เชิดทอง คณะเกษตรศาสตร์ Dairy & Animal Science   20. ศาสตราจารย์ สมศักดิ์ เทียมเก่า คณะแพทยศาสตร์ General & Internal Medicine   21. ศาสตราจารย์ สุพล ลิมวัฒนานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ General & Internal Medicine   22. รศ. กรกฏ อภิรัตน์วรากุล คณะแพทยศาสตร์ General & Internal Medicine

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads