วันจันทร์ 15 เมษายน 2024

 “พ่อเมืองขอนแก่น” ชู!นโยบาย 3 ด้านคุณภาพชีวิตประชาชน ประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างโอกาสเศรษฐกิจ

 “พ่อเมืองขอนแก่น” ชู!นโยบาย 3 ด้านคุณภาพชีวิตประชาชน ประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างโอกาสเศรษฐกิจ
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “พ่อเมืองขอนแก่น” ชู!นโยบาย 3 ด้านคุณภาพชีวิตประชาชน ประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างโอกาสเศรษฐกิจ

นายไกรสร กองฉลาด


   วันนี้ 17 ตุลาคม 2565 ที่ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค และนายอำเภอทุกอำเภอ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 3 ด้านประกอบด้วย 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยในเขตเมืองจะได้เร่งแก้ไขปัญหารถติดปัญหาขยะ ฝุ่น PM 2.5 การระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ส่วนในระดับพื้นที่จะได้เน้นในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวการพัฒนาอาชีพด้านการปลูกผักทำเป็นศูนย์การตลาด และหลังน้ำลดให้มีการพัฒนาฟื้นฟูถนนหนทางให้สัญจรไปมาโดยปกติ 2. ประสิทธิภาพของการทำงาน

โดยให้ทุกส่วนได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเสนอการรายงานข้อมูลต้องมีเทคโนโลยีมาใช้ ศูนย์ดำรงธรรม ให้มีการสานต่องานอย่างต่อเนื่อง และให้มีการติดตามผลงานอย่างใกล้ชิด 3.สร้างโอกาสให้ชาวบ้านทางเศรษฐกิจ โดยทุกส่วนราชการต้องเป็นหน่วยงานช่วยสนับสนุน และอำนวยสะดวกให้กับภาคเอกชนให้มีกำลังต่อสู้ได้ไปแข่งขันสร้างงานให้กับชาวบ้านให้เพิ่มมากขึ้น หากติดขัดอะไรตรงไหนอย่างไร ให้เข้าไปแก้ไขปัญหา เพื่อให้การส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับพื้นที่เป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads