วันอาทิตย์ 4 ธันวาคม 2022

จ.ขอนแก่น สถาปนาสัมพันธ์ นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เชื่อมโยงผ่านกิจกรรม 3F

จ.ขอนแก่น สถาปนาสัมพันธ์ นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เชื่อมโยงผ่านกิจกรรม 3F
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

จ.ขอนแก่น สถาปนาสัมพันธ์ นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เชื่อมโยงผ่านกิจกรรม 3F

จังหวัดขอนแก่น และนครดานัง ได้มีปณิธานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์เกี่ยวกับ ความร่วมมือและไมตรีจิตระหว่างกัน โดยคำนึงถึงการติดต่อระหว่างกันที่มีมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จะเกิดประโยชน์ในการส่งเสริมความร่วมมือที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองจังหวัด

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องสโมสร 1 โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  นายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยท่านชู ดึ๊ก หยุง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น ร่วมในการแถลงข่าวการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่าง จังหวัดขอนแก่น ราชอาณาจักรไทย และ นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมี ดร.สมศักดิ์ วิธิรักยูรวงศ์ เกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดขอนแก่น,นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น,นายฤทธิเดช โคตรสารปชส. จังหวัดขอนแก่น ,นางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น,พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น,นายประจวบ รักแพทย์ นอภ.เมืองขอนแก่น นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รอง นายก อบจ.ขอนแก่น ,ดร.อรอนงค์ แสวงการ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น  หัวหน้าส่วนราชการ นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ,ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนภาคเอกชน สมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดขอนแก่น แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนร่วมงาน


นายไกรสร  กองฉลาด

นายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีแถลงข่าว การสถาปนาความสัมพันธ์ เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่าง จังหวัดขอนแก่น ราชอาณาจักรไทย และ นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในวันนี้โดยจังหวัดขอนแก่น และนครดานัง ได้มีปณิธานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์เกี่ยวกับ ความร่วมมือและไมตรีจิตระหว่างกัน โดยคำนึงถึงการติดต่อระหว่างกันที่มีมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จึงได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่าง จังหวัดขอนแก่น ราชอาณาจักรไทยและนครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565  ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย  และประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ


ในการลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะเกิดประโยชน์ต่อชาวจังหวัดขอนแก่นและนครดานัง ในการส่งเสริมความร่วมมือที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทั้งสองจังหวัด ทั้งในด้านการค้า การลงทุน การศึกษา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายต่างประเทศของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในทุกมิติ โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นและประชาชน
“ทั้งนี้ นครดานังตั้งอยู่ในบริเวณภาคกลางเวียดนาม มีระยะห่างจากจังหวัดขอนแก่น ประมาณ720 กิโลเมตร นครดานังถือเป็นประตูสู่ทะเลจีนใต้ ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก มีพื้นที่ทั้งหมด 1,283 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน นครดานังได้มุ่งส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยวและบริการ มีสนามบินนานาชาตินครดานัง ท่าเรือน้ำลึก ในส่วนสินค้าอุตสาหกรรม จะเป็นอาหารทะเล แช่แข็ง เสื้อผ้าและสิ่งทอ ปูนซีเมนต์ ยางรถ รองเท้าสินค้านำเข้าส่วนใหญ่ จะเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการการผลิต อาทิ เครื่องมืออุปกรณ์ อาหารทะเล ผักและผลไม้ เป็นต้น แผนการพัฒนานครดานังในอนาคตข้างหน้า จะมุ่งเน้นการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวการพัฒนาท่าเรือและสนามบินที่เกี่ยวข้องกับบริการโลจิสติกส์ การพัฒนา
เมืองนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการผลิตการเกษตรและการประมงไฮเทค เป็นต้น”

จากศักยภาพของนครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามดังกล่าว ในอนาคตจังหวัดขอนแก่นได้มีแนวทางการสานสัมพันธ์เชื่อมโยงกิจกรรมเพื่อสร้าความร่วมมือ ในด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน จะผลักดันการเปิดเส้นทางการบิน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นครดานัง- จังหวัดขอนแก่น เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางของชาวขอนแก่น ชาวเวียดนามและชาวไทย เชื้อสาย เวียดนามในการติดต่อธุรกิจ การค้าการลงทุน โดยเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าอุตสาหกรรมเขาและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร อาทิ การส่งออกข้าว กุนเชียง เส้นก๋วยจั๊บ เนื้อโคคุณภาพ แหอวน เซรามิก เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม หลังคาเหล็ก รวมทั้งสินค้าเทคโนโลยี ซอฟแวร์และระบบคอมพิวเตอร์เป็นต้น
ในด้านวัฒนธรรม จะมุ่งเน้นการแลกเปลียนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม อาทิ ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน หมอลำ ศิลปะป้องกันตัว มวยไทย โดยเชิญชวนคณะผู้แทนนครดานัง มาร่วมงานประเพณีในช่วงเทศกาลต่างๆของจังหวัดขอนแก่น เช่น งานเทศกาลอาหารนานาชาติ การร่วมออกบูธ แสดงสินค้าในเทศกาลงานไหม เป็นต้น ในด้านการท่องเที่ยว จะใช้แนวทาง Khon Kaen Soft Power Signature: ซึ่งเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านกิจกรรม 3F คือ Food เทศกาลอาหารนานาชาติ Festival    เทศกาลงานไหมนานาชาติ และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และfaioric (เฟบริก) พัฒนาเส้นทางสายไหม มีการเดินทางแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระหว่างกัน และส่งเสริมการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงดานัง – ขอนแก่น และด้านการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำ MOU กับมหาวิทยาลัยในนครดานัง2 แห่ง คือ University of Danang และ Dong A Universty (มหาวิทยาลัยดองอา)ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการให้ดียิ่งขึ้นไป


  ท่านชู ดึ๊ก หยุง

ด้าน ท่านชู ดึ๊ก หยุง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า นครดานังได้มุ่งส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยวและบริการ มีสนามบินนานาชาติ  นครดานัง ท่าเรือน้ำลึก ในส่วนสินค้าอุตสาหกรรม จะเป็นอาหารทะเลแช่แข็ง เสื้อผ้าและสิ่งทอ ปูนซีเมนต์ ยางรถ รองเท้าสินค้านำเข้าส่วนใหญ่ จะเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการการผลิต อาทิ เครื่องมืออุปกรณ์ อาหารทะเล ผักและผลไม้ เป็นต้น แผนการพัฒนานครดานัง ในอนาคตข้างหน้า จะมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการพัฒนาท่าเรือและสนามบินที่เกี่ยวข้องกับบริการโลจิสติกส์ การพัฒนา เมืองนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการผลิตการเกษตรและการประมงไฮเทค เป็นต้น นครดานังตั้งอยู่ในบริเวณภาคกลางเวียดนาม มีระยะห่างจากจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 720 กิโลเมตร เพื่อสร้าความร่วมมือ ในด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน จะผลักดันการเปิดเส้นทางการบิน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นครดานัง- จังหวัดขอนแก่น.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads