วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

นักเรียนทั่วภาคอีสานแห่!เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ที่ มข.

นักเรียนทั่วภาคอีสานแห่!เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ที่ มข.
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

นักเรียนทั่วภาคอีสานแห่!เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ที่ มข.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการ นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 จัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 – วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 มกราคม 2566 ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการ นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 จัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 – วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมี รศ.ดร.ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณบดีคณะต่างๆ นักศึกษาและนักเรียน ร่วมงาน

รศ.ดร.ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์
   รศ.ดร.ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ กล่าวว่า โครงการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 และ KKU Open House เป็นนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา เป็นกิจกรรมที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอความร่วมมือให้สถาบันการศึกษาทุกภูมิภาคจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ นำเสนอ ข้อมูลการจัดการศึกษาของแต่ละสถาบัน ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนระดับ มัธยมศึกษา คุณครู และผู้ที่สนใจได้รับทราบ รวมถึงเปิดโอกาสในการเข้าถึงแต่ละ
สถาบันการศึกษาผ่านผู้แทนที่มาร่วมจัดนิทรรศการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป


     กิจกิจกรรมพิเศษที่สำคัญ เช่น การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Digital Transcript กับโอกาสในการประกอบอาชีพ” ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้นำในการพัฒนาเอกสารทางการศึกษา ดิจิทัลเป็นรายแรก ๆ ของประเทศไทย และจะขยายการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยติจิทัล (Digital University) นอกจากนี้ นักเรียนผู้เข้าร่วมงานยังมีโอกาสได้รับคำแนะนำจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการชี้แนะแนวทางในการเลือกคณะและในภาคบ่ายจะมีกิจกรรมเปิดบ้าน มข. (KKU Open House) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนและสิ่งแวดล้อมในการจัดการศึกษาของคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น


      การจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ในครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 90 หน่วยงาน และมีโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน จำนวน 1,300 แห่ง ผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วม จำนวน 49,613 คน ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม KKU Open
House 2023 จำนวน 30,130 คน และผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5,415 คน.

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

ด้าน รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าประธานเปิดงาน ได้กล่าวถึงความสำคัญของการร่วมกันจัดงานตลาดนัดอุดมศึกษาครั้งนี้ว่า จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนนักศึกษา ที่มาชมงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการค้นหาความสนใจที่แท้จริงของตนเอง และเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันกับผู้อื่น นอกจากนี้การจัดงานในระดับภูมิภาค ยังเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนนักศึกษา อาจารย์ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ที่สนใจการศึกษาต่อด้วย.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads