วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

“จ.ขอนแก่น”มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรโครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน

“จ.ขอนแก่น”มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรโครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “จ.ขอนแก่น”มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรโครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน

กิจกรรมโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนเกิดขึ้น ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อที่ 3.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับทุกคน สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา มีกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมชน


วันนี้ (30 ม.ค. 66) ที่ห้องแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรโครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” และโครงการจัดทำธนาคารอาหาร (Food bank) จังหวัดขอนแก่น ดังนั้น สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จึงได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่ใช้ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น และดำเนินโครงการ “หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน” เพื่อมุ่งพัฒนาหน่วยงาน สถานศึกษา กศน.ตำบล ห้องสมุดประชาชน ตลอดจน ศูนย์การเรียน


ซึ่งในวันนี้ จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น (สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น) มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมการประเมินตามโครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภท ก.ศ.น. ตำบล จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ก.ศ.น. ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง รองชนะเลิศอันดับ 1 ก.ศ.น. ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ รองชนะเลิศอันดับ 2 ก.ศ.น.ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ก.ศ.น.ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน และก.ศ.น. ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง 2. ประเภทสถานศึกษา จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ก.ศ.น. อำเภอหนองนาคำ รองชนะเลิศอันดับ 1 ก.ศ.น. อำเภอเมืองขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับ 2 ก.ศ.น. อำเภอซำสูง และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ก.ศ.น. อำเภอโนนศิลา และก.ศ.น. อำเภอเปื่อยน้อย 3. ประเภท ห้องสมุดประชาชนอำเภอ จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ รองชนะเลิศอันดับ 1 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสีมชมพู รองชนะเลิศอันดับ 2 ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกโพธิ์ไชย และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ ห้องประชาชนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ห้องสมุดประชาชนอำเภออุบลรัตน์ และห้องสมุดประชาชนอำเภอแวงน้อย.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads