วันพฤหัสบดี 28 กันยายน 2023

“สว.สุชัย  บุตรสาระ”มอบโล่เกียรติคุณ ตามโครงการวุฒิสภา ศรัทธาความดี

“สว.สุชัย  บุตรสาระ”มอบโล่เกียรติคุณ ตามโครงการวุฒิสภา ศรัทธาความดี
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“สว.สุชัย  บุตรสาระ”มอบโล่เกียรติคุณ ตามโครงการวุฒิสภา ศรัทธาความดี

เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ดำรงชีวิตและครองตนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ชุมชน สังคมและประเทศชาติ


เมื่อ 30 มกราคม 2566 ที่ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  ในที่ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำภาคเอกชน ประชาสังคม ของจังหวัดอุดรธานี  นายสุชัย บุตรสาระ สมาชิกวุฒิสภา ได้กระทำพิธีมอบโล่เกียรติคุณ ตามโครงการวุฒิสภา ศรัทธาความดี แก่ นางสาวแววตา ตันเทอดทิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาปัญญาอุดรธานี ซึ่งเป็นบุคคลที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมส่วนรวม เป็นผู้มีจิตสาธารณะทำคุณประโยชน์ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เนื่องจากได้ทำหน้าที่ในการประสานงานเพื่อจัดระเบียบสังคมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ตลอดจนลงพื้นที่เพื่อตรวจตราและช่วยเหลือเด็ก เยาวชนที่ตกอยู่ในภาวะอันตรายหรือเสี่ยงอันตรายอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี นอกจากนี้ยังเป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งเป็นอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี(กลุ่มพัฒนาการศึกษา) ตลอดจนเป็นผู้คอยประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่


นายสุชัย บุตรสาระ 

นายสุชัย บุตรสาระ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่าสำหรับโครงการวุฒิสภา ศรัทธาความดี เป็นโครงการที่คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ดำรงชีวิตและครองตนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ชุมชน สังคมและประเทศชาติ.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads