วันเสาร์ 10 มิถุนายน 2023

“ม.ขอนแก่น”จัดงาน “U2T Happy Village” นวัตกรรมภูมิปัญญา ล้ำค่าสู่สากล

“ม.ขอนแก่น”จัดงาน “U2T Happy Village” นวัตกรรมภูมิปัญญา ล้ำค่าสู่สากล
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “ม.ขอนแก่น” จัดงาน “U2T Happy Village” นวัตกรรมภูมิปัญญา ล้ำค่าสู่สากล


ส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน U2T for BCG สู่ตลาดโลก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดงาน “U2T Happy Village” นวัตกรรมภูมิปัญญา ล้ำค่าสู่สากล ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

   เมื่อเวลา 13.30 น.วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ที่ ศูนย์อาหารและบริการ 1 (Complex) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน โครงการ “U2T Happy Village” นวัตกรรมภูมิปัญญา ล้ำค่าสู่สากล ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG  โดยมี ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มข.,รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ, รศ.นสพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนางสาวศศมณฑ์ มหาศิริกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น และผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช
รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าสำหรับงาน “U2T Happy Village” นวัตกรรมภูมิปัญญา ล้ำค่าสู่สากล ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลิตผลจากโครงการ U2T for BCG ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยผสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปช่วยพัฒนาตราสินค้า สร้างแบรนด์ และส่งเสริมการตลาดประชาสัมพันธ์ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้น ยกระดับศักยภาพชุมชนที่ให้เป็นพื้นที่เพื่ออรรถประโยชน์และนวัตกรรมที่มาจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคม เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพและกระจายรายได้ ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ
ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ กล่าวเสริมว่า สำหรับการจัดงาน “U2T Happy Village” นวัตกรรมภูมิปัญญา ล้ำค่าสู่สากลภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG จัดขึ้นบนแนวคิด “นวัตกรรมภูมิปัญญา ล้ำค่าสู่สากล” เพื่อเป็นเวทีให้ตำบลที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตำบล ซึ่งภายในงานมีชุมชน/ผู้ประกอบการภายใต้โครงการฯ มาร่วมออกร้านจำหน่วยสินค้าและบริการ มากกว่า 20 ร้าน พร้อมด้วยกิจกรรมการประกวด การแสดงดนตรี และกิจกรรมให้ร่วมสนุกตลอดงาน


ด้าน นางสาวศศมณฑ์ มหาศิริกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก มีนโยบายการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดร่วมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ผ่านกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างระบบเศรษฐกิจ ในระดับฐานราก ของประเทศ การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน และการส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มีการนำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปต่อยอดและพัฒนาในพื้นที่ต่าง ๆ มีการส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือปรับตัวสู่ยุคการตลาด 4.0.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads