วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

 “สพม.ขอนแก่น”พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา

 “สพม.ขอนแก่น”พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “สพม.ขอนแก่น”พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา


เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น โดยนายศักดาชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของนักเรียน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายวาระเร่งด่วนด้านความปลอดภัยนักเรียนซึ่งความปลอดภัยตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนนักศึกษาไทยอบอุ่น อันเป็นความรับผิดชอบของทุกฝ่ายที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการวิกฤติจากอันตรายและความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการ
ป้องกัน การปลูกฝัง และการปราบปรามเพื่อให้ความปลอดภัยจากการถูกทำร้ายทั้งในด้านกายภาพ ด้านจิตใจมีความสุขและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข จึงต้องมีระบบวางแผนป้องกันภัยจากปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
สภาพปัญหาที่เกิดในสถานศึกษา

นายศักดา  ชัยภัย

นายศักดา  ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดได้ให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน จึงต้องดำเนินภารกิจในการจัดระบบความปลอดภัยรอบด้านให้แก่นักเรียนโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของนักเรียนตั้งแต่เดินทางเข้าสู่ประตูรั้วโรงเรียนจนออกจากโรงเรียนถึงบ้าน


นายศักดา กล่าวอีกว่าดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมบูรณ์ โดย คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ประธานกรรมการ,นายสิทธิพล พหลทัพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น รองประธานกรรมการ,นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น รองประธานกรรมการ,นายทวีศักดิ์ สมนอก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  ดร.สุรเชษฐ  รูปต่ำ ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนกัลยาณวัตร, รองประธานกรรมการ ,ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขตกรรมการ,นางอิสรีย์ มวลเมืองสอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ, นางดณษภร ผิวขาว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนกรรมการ, นางอรุณศรี เมืองครุธ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการกรรมการ,นางนวลอนงค์ จินดาภู ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลกรรมการ, นายคเชนทร์ กองพิลา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากรรมการ นางสาวเรียม สังฆจันทร์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในกรรมการ, นายประภาส วินิจสิริผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กรรมการ, นายถวิล ม่วงสุขผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดีกรรมการ,นางสาวพรรณทิพย์ พันธ์เพ็ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากรรมการ ,นางชุติกาญจน์ นกเด่น นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กรรมการ, นางสาวกรรศิริ ศรีอุทธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการ, นางสาวรตนวรรณ จินดาภูนักทรัพยากรบุคคล กรรมการ.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads