วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

“กขป.7” ขับเคลื่อน ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 3

“กขป.7” ขับเคลื่อน ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 3
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“กขป.7” ขับเคลื่อน ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 3

เพื่อสนับสนุนให้ กขป.เขตพื้นที่ 7 เป็นกลไกในการเชื่อมประสานภาเคอข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการดำเนินการด้วยการบูรณาการภารกิจอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตลอดจนเพื่อสนับสนุนให้กขป. เขตพื้นที่ 7 ดำเนินงาน และร่วมมือกับหน่วยงานภาคีระดับนโยบายขับเคลื่อนประเด็นสำคัญและเป็นประเด็นร่วมที่เป็นแผนปฏิบัติการสำคัญ ((uick Win) ในระดับเขตพื้นที่ที่สอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด


วันนี้ 23 พฤษภาคม 2566 ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร SS 05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสุทธินันท์ บุญมี ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7(กขป.7) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต พื้นที่ 7 ครั้งที่ 1/2566 และระบบออนไลน์(Zoom Meeting) โดยมี คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 7 และฝ่ายเลขานุการ ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง เพื่อสนับสนุนให้ กขป.เขตพื้นที่ 7 เป็นกลไกในการเชื่อมประสานภาคี เครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการดำเนินการด้วยการบูรณาการภารกิจอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตลอดจนเพื่อสนับสนุนให้กขป. เขตพื้นที่ 7 ดำเนินงาน และร่วมมือกับหน่วยงานภาคีระดับนโยบายขับเคลื่อนประเด็นสำคัญและเป็นประเด็นร่วมที่เป็นแผนปฏิบัติการสำคัญ ((uick Win) ในระดับเขตพื้นที่ที่สอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด


ด้านวิสัยทัศน์พันธกิจและยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ กขป. 7 เป็นองค์กร สานพลังสังคม สู่สุขภาวะ ด้านค่านิยมร่วมอาสามาสร้างสุข ตลอดจนคำขวัญร้อยแก่นสารสินธุ์ สร้างพลัง สร้างสุข เป้าหมายสุดท้ายประชาชน สุขภาพดี มีสุข อย่างยั่งยืน พันธกิจ 3 สร้าง คือสร้างความร่วมมือความดีเครือข่าย โดยกำหนดปัญหาสุขภาพพื้นที่เป็นฐาน บูรณาการกลไกทำงาน ตลอดจนสร้างการเรียนรู้ โดยพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะ และสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ส่วนระเบียบวาระการประชุม ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะ เขตพื้นที่ 7 การส่งเสริมการดูแลตนเองด้านสุขภาพในมิติอาหารและยาสมุนไพรโดย นางจรูญพิศ มูลสาร กรรมการ กขป. เขตพื้นที่ 7,การพัฒนาสุขภาวะทางเพศเด็กและเยาวชน โดย นางสาวทิพวัลย์ โมกภา ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ สำนักงานภาคอีสาน การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์สู่การปฏิบัติ

โดย นายศักดิ์ชัย ไชยเนตร รักษาการแทนผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ สำนักงานภาคอีสาน,การป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยรศ.ดร.วัชรินทร์ สอยลม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น,การพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุและการรองรับสังคมสูงวัยโดย รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ กรรมการ กขป. เขตพื้นที่ 7 ,การสื่อสารสาธารณะกขป. เขต 7โดย นายชูไทย วงศ์บุญมี คณะทำงานการสื่อสาร สุขภาวะเพื่อประชาชน,การขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ในระดับพื้นที่เขต 7 โดย นางสาวชญาดา เธียรวิบูล สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ,การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติโดย นางสาวชญาดา เธียรวิบูล สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ,การเข้าร่วมงาน อีสานสานสุขโฮมแฮงเบิ่งแยงสุขภาวะภาคอีสานโดย ดร.พรเพ็ญ โสมาบุตร เลขานุการร่วม (สช.) และระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
โครงการพัฒนากลไกการสื่อสารเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพ ระยะที่ 1โดย นายวีระศักดิ์ ชนะมาร เลขานุการร่วม สปสช.ขอนแก่น ,โครงการเสริมสร้างศักยภาพพระคิลาฯ และการสาธารณะสงเคราะห์โดย พระครูโพธิวีรคุณ กรรมการ กขป.7

นายสุทธินันท์ บุญมี
นายสุทธินันท์ บุญมี ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7(กขป.7) กล่าวว่า ในการประชุมกขป. 7 ในวันนี้ ซึ่งจะมีการประชุม 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมายที่ทางกขป. 7 ได้ตั้งไว้เช่น การขับเคลื่อนรัฐธรรมนูญแห่งชาติฉบับที่ 3 ซึ่งออกมาบังคับใช้แล้ว จึงอยากจะให้ส่วนราชการทุกส่วนภาคเอกชน ได้รับรู้ถึงเรื่องรัฐธรรมนูญสุขภาพ แห่งชาติ ซึ่งเป็นแม่บทในการดำเนินการ ในเรื่องของสุขภาพแห่งชาติ เป็น Soft Power ซึ่งไม่มีอำนาจบังคับอะไร แต่ก็เป็นมาตรการของ soft Power ที่จะขอความร่วมไม้ร่วมมือกัน ในเรื่องของอาหารปลอดภัย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และในเรื่องของเด็กซึ่งปัจจุบันเรื่องอาหารของเด็ก มีปัญหากันเยอะ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหาเรื่องเพศ และสภาพปัญหาของสังคม ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ในร้อยแก่นสารสินธุ์เรา


ในเรื่องของธรรมนูญพระสงฆ์ ธรรมนูญของพระสงฆ์ก็ถือว่าประกาศใช้ออกมาแล้ว ก็จะมาตามกันว่าในเรื่องของพระสงฆ์ เราได้รับรู้ในเรื่องของธรรมนูญของพระสงฆ์ แล้วจะขับเคลื่อนได้อย่างไร ในเรื่องของสิทธิการเข้าถึงรักษาสิทธิของ สปสช.ของเรา แล้วเราก็จะมาตาม ได้ทำอะไรไปบ้างในรอบที่ผ่านมา และนอกเหนือจากนั้นนโยบาย ที่สำคัญคือนโยบายคนไทยปลอดพยาธิใบไม้ในตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งตอนนี้เราดำเนินการไปถึงขั้นเสนอ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็ได้ตั้ง คณะทำงานมา 1คณะ ซึ่งเราก็ได้เพิ่งได้ตามงานกัน ซึ่งเรื่อง พยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นเรื่องของสมัชชาสุขภาพ แห่งชาติ หรือทศวรรษ 10 ปี ตอนนี้ทำมาได้ 8 ปีแล้ว และเหลืออีก 2 ปี แล้วเราจะตามอย่างไร คือเรามีเป้าหมายว่าคนไทยต้องไม่เป็นพยาธิใบไม้ในตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ ที่จะนำมาพูดคุยกันในวันนี้ และรวมไปถึงสมุนไพรไทยในแพทย์แผนไทย ต้องทำพร้อมๆกัน และก็มีอีกหลายเรื่องที่จะทำ และในเรื่องของภาวะสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเราเข้าไปในสังคมผู้สูงอายุ อย่างเต็มที่และเต็มตัว ที่ผ่านมามีการประชุมคณะทำงานในภาวะสังคมผู้สูงอายุนี้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจ สังคมและในเรื่องการดูแลผู้ป่วย และในตรงนี้เราก็จะคุยกันในทั้งระบบ และในวันนี้ก็มีการประชุมกันด้วย


และสุดท้ายก็อยากจะฝากคือ เรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้า มาโดยตลอดเป็นเรื่องของ อโรคยา ปรมา ลาภา การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ สิ่งที่เราเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นคำกำกับของแพทย์ MCDS โรคที่ไม่ติดต่อ เช่น เบาหวาน ความดัน ทุกอย่าง ที่เกิดมาจากอาหารการกิน อาหารปลอดภัย เพราะฉะนั้น ปัจจุบันที่เรากำลังเป็นกันอยู่อีกโรคหนึ่งคือ โรคไต ที่ต้องมาล้างไตกันเป็นประจำ นั้นก็อยู่ที่อาหารการกินเพราะฉะนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุด ก็หนีไม่พ้น 4 อ. อากาศ อยู่ในสิ่งแวดล้อมของเราต้องช่วยกันดูแล ไม่เผาขยะ ไม่งั้นก็จะเป็น PM 2.5 ทุกคนต้องไม่เผาขยะกัน ประการที่ 2 ในเรื่องของอาหาร ปลอดภัยเราต้องดูเวลาจะกินอะไร เราต้องปลอดภัย ถ้าเรากินอาหารปลอดภัยเราก็ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ ในเรื่องการออกกำลังกายก็สำคัญเราต้องออกกำลังกายกันให้มากๆและในเรื่องของการขับถ่ายก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรากินแล้วไม่ขับถ่าย สิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลตัวเอง ในเรื่องของอาหารการกินเรื่องสุขภาพ และสิ่งสำคัญที่สุดคืออากาศ ขอบอกว่า พวกเรา เผาขยะกัน เพราะคนอีสานจะเผาขยะ และต้นอ้อยกัน ช่วยกันเพื่อประเทศชาติ


  นางทองใส เอ่นหยอง

ด้าน นางทองใส เอ่นหยอง ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ในการขับเคลื่อน กขป.7 ขอนแก่น นั้น ทาง รพ.สต.ถือว่าได้ เข้ามาเป็นคณะกรรมการ กขป.7 ถือว่าเป็นส่วนที่ดีในการขับเคลื่อนการทำงานภาคประชาชน โดยเฉพาะในบทบาท รพ.สต. ซึ่งเราทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ก็จะทำให้เรารับรู้ปัญหา โดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพ เรามีส่วนช่วยในการสนับสนุน เป็นองค์กรหนึ่งที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ การทำงานในเฉพาะเรื่องของสุขภาพ ก็ต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการจัดการสุขภาพของตัวของประชาชนด้วย โดยลำพังองค์กรต่างๆ ที่ไม่สามารถที่จะไปจัดการสุขภาพได้ทั้งหมดต้องอาศัย การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ด้วย.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads