วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ‘คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ’ เปิดรับสมัคร 1-30 มิ.ย. 66

เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ‘คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ’ เปิดรับสมัคร 1-30 มิ.ย. 66
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
‘คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ’
เปิดรับสมัคร 1-30 มิ.ย. 66
——————————


สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เปิดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติเข้ารับเลือกเป็น “กรรมการสุขภาพแห่งชาติ” โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2566 ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน และกลุ่มผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำหรับ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ คสช. เป็นกลไกภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เสนอแนะ/ให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวกับ “นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ” ติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายฯ อย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

คสช. ยังมีหน้าที่อื่นๆ เช่น จัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ จัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กำหนดหลักเกณฑ์/วิธีการในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับระบบสุขภาพแห่งชาติ และผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ เป็นต้น

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://nhc.nationalhealth.or.th/

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads