วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

มหกรรมการศึกษา 6 ปีแห่งการบูรณาการ สานพลังปฏิรูปการศึกษา “พัฒนาคนขอนแก่น”

มหกรรมการศึกษา 6 ปีแห่งการบูรณาการ สานพลังปฏิรูปการศึกษา “พัฒนาคนขอนแก่น”
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

มหกรรมการศึกษา 6 ปีแห่งการบูรณาการ สานพลังปฏิรูปการศึกษา “พัฒนาคนขอนแก่น”

ภาคีเครือข่ายทางการศึกษา จ.ขอนแก่น ร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา พัฒนาคนขอนแก่น

วันนี้ 6 มิ.ย.66 ที่ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดขอนแก่นเชิงบูรณาการ ประจำปี 2566 โรงเรียนต้นแบบทักษะสมอง EF (Executive functions) รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ในงาน “6 ปีแห่งการบูรณาการ สานพลังปฏิรูปการศึกษา พัฒนาคนขอนแก่น” โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ,ดร.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ,นายศุภชัย จันทร์ปุ่ม รองศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 2 ,นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานการจัดงาน, ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย,ผศ.ดร.วานิช ประเสริฐพร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,นายธาดา พรหม สาขา ณ สกลนคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ,นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น,ดร.กรรณิกา ยอดสง่า ผอ. วิทยาลัยอาชีวะขอนแก่น นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลขอนแก่น, ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตรผอ.ร.ร.น้ำพองศึกษา, นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผอ.(เชี่ยวชาญ)ร.ร.ขามแก่นนคร ,นายนำสิน วิเศษ ผอ.สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ขอนแก่น ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงษ์ ,ดร.ทวีศิลป์ สารแสน ,ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์,ภาคีเครือข่ายทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น,โรงเรียนในโครงการภาษาจีนสู่อาชีพความร่วมมือไทยจีน,โรงเรียนแห่งนวัตกรรม(SIC) ,โรงเรียนในโครงการหลักสูตรเชื่อมโยงต่อเนื่อง(CLC) ,องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้


ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น มีทิศทางในการพัฒนาการศึกษา คือ เป็นเมืองแห่งการศึกษาประชากรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ทุกสังกัด ในจังหวัดขอนแก่น และมีหน่วยงานที่ร่วมจัดการศึกษา แยกตามสังกัดทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข และ Home school ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่น มีสถานศึกษา จำนวน 1,722 แห่ง ครูและบุคลากรทางการศึกษา


สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดขอนแก่นเชิงบูรณาการ ประจำปี 2566 ระหว่าง โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) กับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น โดยร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการดำเนินงานแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างยั่งยืน


ในการนี้ ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมเครือข่ายวัฒนธรรม นำเครือข่ายหมอลำเด็กต้นกล้าสืบสานวัฒนธรรมอีสาน ร่วมในงาน 6 ปีแห่งการบูรณาการ สานพลังปฏิรูปการศึกษาพัฒนาคนขอนแก่น สำหรับงาน 6 ปีแห่งการบูรณาการ สานพลังปฏิรูปการศึกษา พัฒนาคนขอนแก่น จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และทุกสังกัด

โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานทางการศึกษาทุกภาคีเครือข่าย จัดนิทรรศการภายในงาน จำนวน 6 สถานี ประกอบด้วย สถานีที่ 1 ต้นน้ำปฐมวัยหัวใจแห่งการให้ , สถานีที่ 2 โรงเรียนแห่งนวัตกรรม นำสู่สากล , สถานีที่ 3 โรงเรียนแห่งทักษะอาชีพ , สถานีที่ 4 เวทีแห่งการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี วิถีคนขอนแก่น , สถานีที่ 5 4-3-3-1 kk Model สู่ความเสมอภาคทางการศึกษา และ สถานีที่ 6 การขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาสู่นโยบาย.

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads