วันจันทร์ 4 มีนาคม 2024

ผลสำเร็จอันโดดเด่นของความร่วมมือยุทธศาสตร์ไทย-เวียดนาม

ผลสำเร็จอันโดดเด่นของความร่วมมือยุทธศาสตร์ไทย-เวียดนาม
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ผลสำเร็จอันโดดเด่นของความร่วมมือยุทธศาสตร์ไทย-เวียดนาม


ประเทศไทยและเวียดนามเป็นสองประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ทางประเพณีมายาวนานด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้ชิดความคล้ายคลึงกันในประเพณีและมีมุมมองร่วมกัน หลายประการเกี่ยวกับนโยบายนการพัฒนาประเทศไทยและเวียดนามจึงมีเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยในการ พัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีและภายในกรอบที่แตกต่างกัน พหุภาคีและกรอบภูมิภาค เมื่อเวลาผ่านไป
ความสัมพันธ์ของความไว้วางใจและความร่วมมือพัฒนาอย่างลึกซึ้ง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งสองประเทศได้สถาปนาความร่วมมือ ยุทธศาสตร์ระหว่างการเยือนไทยของเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคอมมิวนิสต์ แห่งเวียดนามเหงียนฟู้จ่อง และกลายเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี่เป็นเหตุการณ์สำคัญที่สำคัญที่นำมาซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศในระดับใหม่ และเป็น ปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจซึ่งกันและกันสร้างแรงผลักดันในการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีภายหลังการสถาปนาหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ขั้นสูงแล้ว ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมั่นคงทั้งในด้านกว้างและลึกในด้านต่งๆทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนผู้แทนระดับสูงและทุกระดับเป็นประจำเพื่อกระชับมิตรภาพและความเข้าใจร่วมกันการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานรัฐสภาเวียดนาม เกืองดิงห์เว้ ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ จะช่วยกระชับมิตรภาพอันดีระหว่างทั้งสองประเทศให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ในกรอบพหุภาคีและกรอบอาเซียนทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับบทบาทและตำแหน่ง ของกันและกันประสานงานและเป็นผู้นำกิจกรรมของอาเซียนในเชิงรุกและแข็งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเสาหลักทางการเมืองและความมั่นคงให้ความสนใจกับการส่งเสริมกลไกความร่วมมือระดับ ๒๕๖๒ ภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในปีที่ไทยรับตำแหน่งประธานอาเซียน พ.ศ.
ทั้งสองฝ่ายต่างแสดงการสนับสนุนและปีที่เวียดนามรับตำแหน่งประธานอาเชียน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกันและกันและให้ความร่วมมือด้วยจิตวิญญาณของการเป็นสมาชิกหลักที่สำคัญและขับเคลื่อนของภูมิภาคในการดำเนินการ ความคิดริเริ่มและลำดับความสำคัญของกันและกัน
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและเวียดนามมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยทั้งสองฝ่ายตระหนักถึงความต้องการจุดแข็งและศักยภาพของกันและกันได้เลือก สาขาวิชาและโครงการที่เป็นประโยชน์มากมายในการส่งเสริมการดำเนินการ โดยทั่วไปแล้วจะนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร รถยนต์ และการท่องเที่ยว  ค่อยๆ ขยายขอบเขตและขนาดของ ความร่วมมือในสาขาและอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานสีเขียวและพลังงานหมุนเวียนซึ่งมีส่วนช่วยให้แต่ละประเทศบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจของตน เสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจมุ่งสู่การเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจในอาเซียน
ความร่วมมือทางการค้าทวิภาคีระหว่างไทยและเวียดนามมีการเติบโตอย่าง ต่อเนื่อง และชัดเจนทั้งด้านคุณภาพและปริมาณในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมามูลค่าการค้าทวิภาคีระหว่างไทยและเวียดนามเพิ่มขึ้นจาก ๑๐.๔๖ พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี ๒๕๕๖ เป็น ๒๑.๒ พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี ๒๕๖๕ ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ปัจจุบันประเทศไทยเป็นคู่ค้ารายใหญ่ ที่สุดของเวียดนามในขณะที่เวียดนามเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับสามของไทยในอาเซียนทั้งสองประเทศรั้งเป้าที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าสองทางให้สูงถึง ๒๕ พันล้านดอลลาร์สหรัฐในทิศทาง ที่สมดุลในเร็วๆ นี้


ด้านการลงทุน ในช่วง ๑๐ ปีของการดำเนินความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ อัตราการลงทุนของไทยในเวียดนามสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาโดยตลอดเวียดนามเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าดึงดูดใจ สำหรับนักลงทุนชาวไทยและทั่โลกด้วยนโยบายที่น่าดึงดูดใจ สภาพแวดล้อมการลงทุนที่เปิดกว้างและเอื้ออำนวย และการเมืองที่มั่นคง ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๙ ในบรรดา ๑๔๑ ประเทศและดินแดนที่ลงทุนในเวียดนามในทางตรงกันข้ามประเทศไทยยังเป็นจุดหมาย ปลายทางการลงทุนที่มีศักยภาพสำหรับธุรกิจเวียดนามที่ต้องการลงทุนในไทย
ในด้านวัฒนธรรมทั้งสองฝ่ายได้ขยายความร่วมมือในด้านวัฒนธรรมอย่างแข็งขัน เช่นกิจกรรม
แลกเปลี่ยน ศิลปะการแสดง ค่ายสร้างสรรค์งานศิลปะ นิทรรศการ และการเข้าร่วมสัมมนาวัฒนธรรมศิลปะในแต่ละประเทศ ทุกปีทั้งสองฝ่ายจะจัดงานแสดงศิลปะภายใต้กรอบ “วันไทยในเวียดนาม” และ”งานแสดงสินค้าไทยในเวียดนาม”
รัฐบาลไทยให้ความร่วมมือด้านการศึกษาและการฝึกอบรมทุกปีโดยมอบทุนการศึกษาจำนวนมา
กให้กับนักเรียนชาวเวียดนาม สถาบันการศึกษาของไทยยังมีโครงการมอบทุนการศึกษาระยะสั้น
สำหรับนักเรียนชาวเวียดนามหลายโครงการสนับสนุนการสอนภาษาไทยให้กับมหาวิทยาลัยใน
เวียดนาม เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ภาษาไทยของนักศึกษาชาวเวียดนามและ
ส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรบุคคลสำหรับธุรกิจไทยที่ทำธุรกิจในเวียดนาม
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย-เวียดนามเน้นย้ำในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยไปเวียดนามอยู่ในอันดับที่  ๑๐ ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนเวียดนามและอันดับที่ ๔ ในกลุ่มประเทศอาเซียนนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามที่เดินทางมาประเทศไทยก็เพิ่มขึ้นเช่นกันทุกปีหน่วยงานการท่องเที่ยวระดับชาติและธุรกิจของทั้งสองประเทศจะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าการสัมมนาและกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในทั้งสองประเทศเป็นประจำในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทั้งสองฝ่ายได้เสริมสร้างความเข้มแข็งในการก่อสร้างและการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมหลายโครงการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและนักวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยการสำรวจและการฝึกอบรม ในสาขาต่างๆ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวัสดุใหม่ หลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยี ทั้งสองประเทศยังร่วมมืออย่างใกล้ชิดในด้านการป้องกัน ความมั่นคง
การป้องกัน – อาชญากรรม และจัดให้มีการลาดตระเวนทางทะเลและกิจกรรมประจำวัน ให้ความสำคัญมากขึ้นและพยายามส่งเสริมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนและสร้างความสัมพันธ์คู่แฝดระหว่างท้องถิ่น
ชุมชนไทยมเชื้อสายเวียดนามเป็นกลุ่มที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับตำแหน่งและบทบาทของตนและมีนโยบายที่จะสร้างเงื่อนไขให้ชุมชนชาวเวียดนามในประเทศไทยสามารถบูรณาการและมีส่วนร่วมในชีวิตทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของไทย
   ไทยและเวียดนามเป็นสองประเทศที่มีบทบาทสำคัญในอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมไทย-เวียดนามในช่วงปี ๒๕๖๕-๒๕๗๐ ประสานจุดยืนของเราในกลไกพหุภาคีและภูมิภาคโดยเฉพาะในการจัดการประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบาทศูนย์กลางของอาเซียน และผลประโยชน์ของประเทศสมาชิก เช่น ประเด็นเมียนมาร์ และกระบวนการเจรจาการเจรจาหลักจรรยาบรรณในทะเลตะวันออก (COC) และ การใช้ทรัพยากรน้ำในแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน
   บนพื้นฐานความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย-เวียดนามที่เพิ่มมากขึ้นด้วยความไว้วางใจ
และความเข้าใจร่วมกัน การพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามอย่างมั่นคงจะมีบทบาท สำคัญในการมีส่วนร่วมในการสร้างอาเชียนที่เป็นเอกภาพพัฒนาและเจริญรุ่งเรือง./.

สมบูรณ์   สุขชัยบวร/รายงาย

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads