วันเสาร์ 10 มิถุนายน 2023

ศธ.จัดมหกรรมการศึกษา “เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต” เสริมการสร้างงานในท้องถิ่น ที่ ขอนแก่น

ศธ.จัดมหกรรมการศึกษา “เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต” เสริมการสร้างงานในท้องถิ่น ที่ ขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ศธ.จัดมหกรรมการศึกษา “เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต” เสริมการสร้างงานในท้องถิ่น ที่ ขอนแก่น

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 ธ.ค. ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก ม.ขอนแก่น นายณรงค์   แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขา กพฐ.) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการศึกษา“เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (สพม.25) จำนวน 11 สหวิทยาเขต จัดขึ้นโดยมีการจัดนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาและสายอาชีพ ช่วยเสริมการจัดงานมหกรรมการศึกษา“เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ดร.สมศักดิ์   จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ดร.เชิดศักดิ์   ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  ดร.อดิศักดิ์   มุ่งชู ผอ.สพม.และดร.ภูมิพันธ   เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ผอ.สพป.ทุกเขต หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน ผอ.โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และ นักเรียนกว่า 5,000 คน ร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้

ดร.อดิศักดิ์   มุ่งชู

ดร.อดิศักดิ์   มุ่งชู ผอ.สพม.25 กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบในหลักการโครงการการจัดงานมหกรรมการศึกษา“เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต” และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย ดำเนินงานตามโครงการจำนวน 4 ภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางการศึกษาแนะแนวเด็กสู่อนาคต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปรับกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีความเข้าใจในเรื่องแนวทางการศึกษาและอาชีพ เพื่อให้ค้นพบความถนัด ความสนใจเบื้องต้นของตนเอง ตลอดจนให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิดในการศึกษาต่อ ภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและความรู้ทั้งด้านสายสามัญและสายอาชีพ ณ จุดนี้ เป็นจุดภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่20 – 21ธันวาคม 2560ณ หน้าหอประชุมกาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมการศึกษา“เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานทางการศึกษา ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น100 กว่าบูธ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจด้านการศึกษาต่อและประกอบอาชีพสำหรับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพที่ตรงตามความสามารถและความต้องการของตนเองตลอดจนเพื่อให้ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพที่ตรงตามความสามารถและความต้องการของนักเรียนรวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาการเพิ่มขีดความสามารถของประชากรก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านปริมาณและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  ได้รับขวัญกำลังใจและคำปรึกษาแนะนำจากส่วนกลาง และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษาในภูมิภาคที่ร่วมเป็นคณะทำงาน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และที่สำคัญสุดได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ กิจกรรมในครั้งนี้ช่วยให้นักเรียนได้เปิดโลกแห่งการเรียนและการทำงานให้กว้างมากขึ้น ได้เลือกเรียนตรงตามความต้องการและส่งเสริมการสร้างงานในท้องถิ่น

 นายณรงค์   แผ้วพลสง

นายณรงค์   แผ้วพลสง รองเลขา กพฐ.กล่าวว่า คงจะทราบกันเป็นอย่างดีว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระองค์ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชน จึงได้ทรงให้กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดการศึกษาให้สำเร็จใน 4 เรื่อง 1.ให้มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมือง 2.ให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 3.ให้มีงานทำ และมีอาชีพที่สุจริต และ 4.ให้เป็นพลเมืองดี

กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้น้อมนำมาเป็นหลักสำคัญในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการมีงานทำ มีอาชีพในอนาคต นับว่ามีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดโครงการมหกรรมการศึกษา“เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต” ขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนได้เห็นความสำคัญต่อการศึกษา เพื่อการมีงานทำ เลือกเส้นทางตามความถนัด ความสามารถ และความต้องการของนักเรียนเอง อีกทั้งจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำประสบการณ์ที่ได้พบเห็นจากหน่วยงานที่มาจัดแสดงผลงานและความสำเร็จ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและคุ้มค่ากับงบประมาณที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาการได้ลงทุนมาเพื่อการนี้

นายณรงค์  รองเลขา กพฐ. กล่าวอีกว่า ต้องขอบพระคุณผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ที่เป็นหัวเรียวหัวแรงอย่างสำคัญในการผลักดันให้การจัดงานมหกรรมการศึกษา“เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้อย่างยิ่งใหญ่และดำเนินไปได้ด้วยดี ส่งผลให้ลูกหลานเยาวชนชาวอีสาน ได้มาเรียนรู้ ได้มาปรับทัศนคติด้านความคิด ของวิชาชีพต่างๆ (อันจะเป็นการส่งเสริมการสร้างงานในท้องถิ่น) ไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวะ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ต่างได้มานำเสนอในเส้นทางอาชีพที่หลากหลาย ให้ลูกๆนักเรียนตลอดจนผู้ปกครอง ได้มีทางเลือกในการตัดสินใจ เลือกวิชาชีพในอนาคตให้เป็นอย่างดี อันจะเป็นการส่งเสริม การสร้างงานในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads