วันพุธ 1 เมษายน 2020

Header ad
Header ad

ศธ.จัดมหกรรมการศึกษา “เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต” เสริมการสร้างงานในท้องถิ่น ที่ ขอนแก่น

ศธ.จัดมหกรรมการศึกษา “เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต” เสริมการสร้างงานในท้องถิ่น ที่ ขอนแก่น

ศธ.จัดมหกรรมการศึกษา “เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต” เสริมการสร้างงานในท้องถิ่น ที่ ขอนแก่น

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 ธ.ค. ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก ม.ขอนแก่น นายณรงค์   แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขา กพฐ.) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการศึกษา“เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (สพม.25) จำนวน 11 สหวิทยาเขต จัดขึ้นโดยมีการจัดนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาและสายอาชีพ ช่วยเสริมการจัดงานมหกรรมการศึกษา“เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ดร.สมศักดิ์   จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ดร.เชิดศักดิ์   ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  ดร.อดิศักดิ์   มุ่งชู ผอ.สพม.และดร.ภูมิพันธ   เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ผอ.สพป.ทุกเขต หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน ผอ.โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และ นักเรียนกว่า 5,000 คน ร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้

ดร.อดิศักดิ์   มุ่งชู

ดร.อดิศักดิ์   มุ่งชู ผอ.สพม.25 กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบในหลักการโครงการการจัดงานมหกรรมการศึกษา“เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต” และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสำนักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย ดำเนินงานตามโครงการจำนวน 4 ภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางการศึกษาแนะแนวเด็กสู่อนาคต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปรับกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีความเข้าใจในเรื่องแนวทางการศึกษาและอาชีพ เพื่อให้ค้นพบความถนัด ความสนใจเบื้องต้นของตนเอง ตลอดจนให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิดในการศึกษาต่อ ภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและความรู้ทั้งด้านสายสามัญและสายอาชีพ ณ จุดนี้ เป็นจุดภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่20 – 21ธันวาคม 2560ณ หน้าหอประชุมกาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานมหกรรมการศึกษา“เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานทางการศึกษา ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น100 กว่าบูธ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจด้านการศึกษาต่อและประกอบอาชีพสำหรับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพที่ตรงตามความสามารถและความต้องการของตนเองตลอดจนเพื่อให้ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพที่ตรงตามความสามารถและความต้องการของนักเรียนรวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาการเพิ่มขีดความสามารถของประชากรก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านปริมาณและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  ได้รับขวัญกำลังใจและคำปรึกษาแนะนำจากส่วนกลาง และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษาในภูมิภาคที่ร่วมเป็นคณะทำงาน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และที่สำคัญสุดได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ กิจกรรมในครั้งนี้ช่วยให้นักเรียนได้เปิดโลกแห่งการเรียนและการทำงานให้กว้างมากขึ้น ได้เลือกเรียนตรงตามความต้องการและส่งเสริมการสร้างงานในท้องถิ่น

 นายณรงค์   แผ้วพลสง

นายณรงค์   แผ้วพลสง รองเลขา กพฐ.กล่าวว่า คงจะทราบกันเป็นอย่างดีว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระองค์ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชน จึงได้ทรงให้กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดการศึกษาให้สำเร็จใน 4 เรื่อง 1.ให้มีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมือง 2.ให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 3.ให้มีงานทำ และมีอาชีพที่สุจริต และ 4.ให้เป็นพลเมืองดี

กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้น้อมนำมาเป็นหลักสำคัญในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการมีงานทำ มีอาชีพในอนาคต นับว่ามีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดโครงการมหกรรมการศึกษา“เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต” ขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนได้เห็นความสำคัญต่อการศึกษา เพื่อการมีงานทำ เลือกเส้นทางตามความถนัด ความสามารถ และความต้องการของนักเรียนเอง อีกทั้งจะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำประสบการณ์ที่ได้พบเห็นจากหน่วยงานที่มาจัดแสดงผลงานและความสำเร็จ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและคุ้มค่ากับงบประมาณที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาการได้ลงทุนมาเพื่อการนี้

นายณรงค์  รองเลขา กพฐ. กล่าวอีกว่า ต้องขอบพระคุณผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ที่เป็นหัวเรียวหัวแรงอย่างสำคัญในการผลักดันให้การจัดงานมหกรรมการศึกษา“เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอนาคต” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้อย่างยิ่งใหญ่และดำเนินไปได้ด้วยดี ส่งผลให้ลูกหลานเยาวชนชาวอีสาน ได้มาเรียนรู้ ได้มาปรับทัศนคติด้านความคิด ของวิชาชีพต่างๆ (อันจะเป็นการส่งเสริมการสร้างงานในท้องถิ่น) ไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวะ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ต่างได้มานำเสนอในเส้นทางอาชีพที่หลากหลาย ให้ลูกๆนักเรียนตลอดจนผู้ปกครอง ได้มีทางเลือกในการตัดสินใจ เลือกวิชาชีพในอนาคตให้เป็นอย่างดี อันจะเป็นการส่งเสริม การสร้างงานในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี.

About The Author

Related posts