วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

แถวตรง !”วท.ขอนแก่น” ติวเข้ม นร. -นักศึกษาแรกเข้า

แถวตรง !”วท.ขอนแก่น” ติวเข้ม นร. -นักศึกษาแรกเข้า
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

แถวตรง !”วท.ขอนแก่น” ติวเข้ม นร. -นักศึกษาแรกเข้า


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 พ.ค. ที่ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. 1 และปวส. 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรองผู้อำนวยการฯ ผู้บริหาร ฝ่ายพัฒนากิจการ หัวหน้าแผนกทั้ง 18 สาขาวิชา ผู้ปกครอง นักศึกษา นักเรียนเทคนิคขอนแก่น กว่า 4,000 คน ร่วมงานดังกล่าว

ดร.สิทธิศักดิ์   ชำปฏิ
   ดร.สิทธิศักดิ์  ผอ.วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น กล่าวว่า การที่นักเรียนนักศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้ามาศึกษาต่อที่ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นประจำปีการศึกษา 2562 นั้นได้แสดงถึงความมุ่งมั่นและมีศักยภาพที่จะเรียนต่อในสาขาอาชีพได้แต่ยังมีปัจจัยที่จะสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาได้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางคือการเป็นนายช่างที่มีทักษะฝีมือ ดีในอนาคต


   ดร.สิทธิศักดิ์ กล่าวอีกว่าดังนั้นครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นที่มีภูมิความรู้รัก และหวังดีตลอดจนส่งเสริมลูกศิษย์เทคนิคขอนแก่นได้เปิดทำการเรียนการสอนมานาน เป็นสถานศึกษาเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงผลิตคนเก่ง ให้เป็นที่ประจักษ์ในภูมิความรู้ ภูมิธรรม ของครูอาจารย์ตลอดมา เช่นนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันทักษะฝีมือทางช่างระดับอาเซียนมามากมายหลายสาขาและการแข่งขันทักษะฝีมือระดับชาติได้รับรางวัลชนะเลิศมาหลากหลายสาขาทุกปี


   ดร.สิทธิศักดิ์ กล่าวด้วยว่า เช่นกันทาง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ได้มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน ตามปรัชญาการศึกษา ผลิตคนดี คนเก่ง และมีความสุข มีโครงการต่างๆเช่นการฝึกงานการศึกษาดูงานในสถานประกอบการโครงการคุณธรรมนำความรู้โครงการนันทนาการต่างๆ และยังได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ให้เป็นที่น่าอยู่น่าเรียน ดังนั้น นักเรียน นักศึกษาเองที่จำเป็นที่จะต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีของโลก และต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคม ดังที่ได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่าประเทศชาติของเราขาดกำลังแรงงานในสายอาชีพเป็นจำนวนมากดังนั้นขอให้นักเรียนศึกษาได้ตระหนักว่าตนเองเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads