วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2022

“รร.อนุบาลขอนแก่น” รณรงค์งดสูบบุหรี่ วันงดสูบบุหรี่โลก

“รร.อนุบาลขอนแก่น” รณรงค์งดสูบบุหรี่ วันงดสูบบุหรี่โลก
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“รร.อนุบาลขอนแก่น” รณรงค์งดสูบบุหรี่ วันงดสูบบุหรี่โลก


รร.อนุบาลขอนแก่น ครูและนักเรียนยึดเอาวันสูบบุหรี่โลกเป็นวันเริ่มต้นปลอดควันบุหรี่ รณรงค์ลดผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากพิษภัยของบุหรี่


เมื่อวันที่ 31 พ.ค.ที่ สนามหน้าเสาธง รร.อนุบาลขอนแก่น นายศักดา มุสิกวัน รอง ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ลดผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากพิษภัยของบุหรี่ เนื่องในสัปดาห์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 โดยมีนายวิทวัส เรืองศิริวัฒนกุล นายสมนึก อาจยะศรี นายนิรุจน์ นครศรี รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลขอนแก่น นายสมนึก อาจศรี รอง ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น คณะครูและนักเรียนร่วมงานกว่า 2,000 คน

นายศักดา  มุสิกวัน
   นายศักดา รอง ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น กล่าวว่าทั้งนี้เนื่องจาก ทางรร.อนุบาลขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการลดผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากพิษภัยของบุหรี่

จึงได้มีการดำเนินงานต่างๆอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เช่นการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนแกนนำ การประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครอง รับทราบว่าสถานที่ใดเป็นเขตปลอดบุหรี่การดูและจัดสถานที่สาธารณะสถานที่ราชการโรงเรียนตลาดสดสถานประกอบการให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกอย่างต่อเนื่อง  


   นายศักดา กล่าวอีกว่าดังนั้นในวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง เนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ร่วมรณรงค์ ส่งเสริม กระตุ้นให้ เยาวชนและประชาชนทั่วไป

ตลอดจนบุคลากรของสถาบันฯ ตระหนักถึงโทษพิษภัยของบุหรี่ และมุ่งหวังให้เกิดการ ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ด้วยการจัดการแสดงกิจกรรมการต่อต้านการสูบบุหรี่บนเวทีของนักเรียน เพื่อเป็นการกระตุ้น ให้ความรู้ความเข้าใจ แก่ครูและนักเรียนทั่วไปได้รับทราบถึงพิษภัยจากควันบุหรี่.

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads