วันอาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2022

“ศธจ.ขอนแก่น “น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา ของ ร.๑๐ สู่การปฏิบัติ

“ศธจ.ขอนแก่น “น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา ของ ร.๑๐ สู่การปฏิบัติ
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“ศธจ.ขอนแก่น “น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา ของ ร.๑๐ สู่การปฏิบัติ

ศธจ.ขอนแก่น! จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ ให้ตระหนักในพระราโชบายด้านการศึกษาตระหนักในพระราโชบายด้านการศึกษา

     เมื่อวันที่ 12 ก.ค.ที่ โรงแรมกรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (ศธจ.ขอนแก่น)เป็นประธานพิธีจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ โดยมีนายพิทักษ์พันธ์ จันทร์เทศ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (ศธจ.ขอนแก่น)นางอุทัยรัตน์ อนุสุเรนทร์ ศึกษานิเทศก์ และกลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ร่วมกับกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ พร้อมทั้งผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษา 11หน่วยงานรวมทั้งหมด 60 คน ร่วมสัมมนาในครั้งนี้

     นายพิทักษ์พันธ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (ศธจ.ขอนแก่น)กล่าวว่า ในนามตัวแทนของผู้เข้าร่วมสัมมนา วิทยากร และคณะทำงาน ต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการโครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ ในวันนี้ กระผมใคร่ขอเรียนความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนาฯ พอสังเขป ดังนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติ เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

     นายพิทักษ์พันธ์ กล่าวอีกว่าทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัยสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยได้จัดทำโครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้นำสู่การปฏิบัติในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สร้างความรู้และความตระหนักในพระราโชบายด้านการศึกษา 2. ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาต้นแบบการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานโครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

ดร.สุภชัย จันปุ่ม

     ดร.สุภชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (ศธจ.ขอนแก่น)กล่าวว่าจากการกล่าวรายงานจะเห็นได้ว่า การประชุมสัมมนาในวันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมการประชุมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวทางการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัดขอนแก่น ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสถานศึกษาทุกแห่งต้องร่วมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่ การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง- มีคุณธรรม การมีงานทำ – มีอาชีพ และการเป็นพลเมืองดี

    “สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น มีความคาดหวังและต้องการให้มีสถานศึกษาต้นแบบการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นสถานศึกษาแบบอย่างในการดำเนินงาน จึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ได้เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมประชุมครั้งนี้ “ดร.สุภชัย กล่าว

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads