วันอาทิตย์ 4 ธันวาคม 2022

“กอ.รมน.ขอนแก่น” สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ในเรื่องการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด

“กอ.รมน.ขอนแก่น” สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ในเรื่องการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“กอ.รมน.ขอนแก่น” สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ในเรื่องการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด


กอ.รมน.จ. ขอนแก่น ลงพื้นที่ อ.น้ำพอง , อ.เขาสวนกวาง , และ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ในเรื่องการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


เมื่อวันที่ 31 พ.ค.พ.ต.เอกชัย ไสวงาม ชรก.กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย จนท.ชุดชุมชนสัมพันธ์ กอ.รมน.จังหวัด ข.ก. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ในเรื่องการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในเขตพื้นที่ อ.น้ำพอง , อ.เขาสวนกวาง , และ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น โดยดำเนินการเผยแพร่สื่อผ่านรถกระจายเสียง และแจก หน้ากากอนามัย, แอลกอฮอล์ , แผ่นพับ ,ใบปลิว ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 และมาตรการต่างๆของรัฐบาล รวมถึงแนะนำช่องทางการแจ้งเบาะแส ผ่านสายด่วนความมั่นคง 1374 ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads