วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

จ.ขอนแก่น จัด“ค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม”

จ.ขอนแก่น จัด“ค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม”
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

จ.ขอนแก่น จัด“ค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม”

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม “ค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม” ปี ๖๓

เวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๙ ส.ค. ที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรม และบรรยาย พิเศษถ่ายทอดประสบการณ์ การใช้ชีวิตในสังคม และการเลือกใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ภายใต้โครงการสร้าง ภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม “ค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวัง ทางวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กล่าวรายงาน โดย นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น

สำหรับการจัดการอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากวิทยากร เครือข่ายวัฒนธรรม สภาเด็กและเยาวชน ประชาชน องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อนงาน โดยมี นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน จำนวน ๑๒๐ คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

โดยการอบรมฯ ดังกล่าวได้ มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ในมิติวัฒนธรรม ทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ ด้านคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ตลอดจน การรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน และชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในการสร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคม ในสถานการณ์โควิด-๑๙.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads