วันเสาร์ 24 กรกฎาคม 2021

“รร.นางฟ้ากัลยาณวัตร”เน้นสร้างความปลอดภัย จัดสลับการเรียนการสอนของนักเรียนและครู

“รร.นางฟ้ากัลยาณวัตร”เน้นสร้างความปลอดภัย จัดสลับการเรียนการสอนของนักเรียนและครู
Header Ads
Header Ads

“รร.นางฟ้ากัลยาณวัตร”เน้นสร้างความปลอดภัย จัดสลับการเรียนการสอนของนักเรียนและครู

โรงเรียนกัลยาณวัตร ได้จัดการเรียนการสอนโดยสลับการเรียนการสอนของนักเรียนและครูประจำเดือนมิถุนายน 2564 รูปแบบการเรียนดังนี้ห้องคี่ One size เรียนที่โรงเรียน ห้องคู่ เรียนOn Line /On Demand เรียนที่บ้าน เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดีขึ้น โรงเรียนจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบต่อไป


เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่ ห้องภูมิปัญญาการศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกัลยาณวัตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกัลยาณวัตร ครั้งที่ 1/2564
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ เนื่องด้วยศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในประเทศพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 3,129 ราย มาจากเรือนจำจำนวน 457 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม ระลอกเดือนเมษายนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 จำนวน 178,852 ราย และยอดผู้ป่วยสะสมของการระบาดทั้งหมด จำนวน 207,804 รายโดยในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกจำนวน 30 ราย ทำให้การระบาดระรอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 มียอดผู้เสียชีวิต สะสมจำนวน 1,461 ราย ภาพรวมของการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สะสมแล้วจำนวน 1,555 ราย และศูนย์บริหารราชการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดขอนแก่นข้อมูลณวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 น.พบผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 574 ลายติดเชื้อรายใหม่จำนวน 2 ราย กำลังรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน 36 รายรักษาหายกลับบ้านจำนวน 535 ราย และเสียชีวิตสะสมจำนวน 3 ราย


ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid 19) ในประเทศ และจังหวัดขอนแก่น ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนกัลยาณวัตร ได้จัดการเรียนการสอนโดยสลับการเรียนการสอนของนักเรียนและครูประจำเดือนมิถุนายน 2564 รูปแบบการเรียนดังนี้ห้องคี่ One size เรียนที่โรงเรียน ห้องคู่ เรียนOn Line /On Demand เรียนที่บ้าน เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดีขึ้น โรงเรียนจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1.2 ประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตรเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร ประกาศณวันที่ 14 มิถุนายน 2544 (ตามเอกสารหมายเลข 1)และประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่องประกาศผลการสรรหากรรมการและผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา 4.1 การดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามจำนวนที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามประกาศโรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ข้อที่ 4.2 การสรรหา และการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนจะจัดให้คณะกรรมการดำเนินการสรรหา และผู้อำนวยการสถานศึกษาร่วมกันสรรหา และผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นกรรมการจำนวน 7 คนตามเอกสารหมายเลข 3

นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี

ประกาศ โรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่องการประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพศ 2546 ประกอบด้วยกฎกระทรวงกำหนด จำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพ. ศ. 2546 และข้อ 7 แห่งประกาศ โรงเรียนกัลยาณวัตร เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564


โรงเรียนกัลยาณวัตร จึงได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกตั้งผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรต่างๆดังนี้ 1 นางดรุณี ดีศรี กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 2.นายสุนทร สมบัติธีระ กรรมการผู้แทนครู 3. นางสาวปภินทิพย์ พัวโสภิศ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 4.นายชูไทย วงศ์บุญมี กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และ 5. นายธาดา พรหมสาขา ณสกลนครกรรม การผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศณวันที่ 14 มิถุนายน 25604 นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร.

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads