วันจันทร์ 20 กันยายน 2021

“สหกรณ์ฯครูขอนแก่น” แจง!ที่มาเงินบริจาคแรกเข้ากองทุนสวัสดิการเดิม ไม่ใช่บัญชีเงินฝาก

“สหกรณ์ฯครูขอนแก่น” แจง!ที่มาเงินบริจาคแรกเข้ากองทุนสวัสดิการเดิม ไม่ใช่บัญชีเงินฝาก
Header Ads
Header Ads

 “สหกรณ์ฯครูขอนแก่น” แจง!ที่มาเงินบริจาคแรกเข้ากองทุนสวัสดิการเดิม ไม่ใช่บัญชีเงินฝาก


เงินบริจาคแรกเข้ากองทุนสวัสดิการเดิม(กสส.1-6, กสช.1-3) ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาสงเคราะห์ทายาทผู้ที่เสียชีวิต ตามระเบียบทุกกองทุน จะได้รับสิทธิตามระเบียบที่กำหนด เท่ากับว่าเป็นหลักประกันชีวิตเหมือนกันกับการทำประกันชีวิต นั้นคือดอกผลที่ได้รับจากกองทุน และที่สำคัญข้อบังคับของสหกรณ์ฯ คณะกรรมการจะดำเนินการอนุมัติให้จ่ายดอกเบี้ยได้ก็ต่อเมื่อเป็นบัญชีเงินฝากของสมาชิกเท่านั้น แต่กองทุนนั้นสมาชิกบริจาคเข้ากองทุน ไม่ใช่บัญชีเงินฝากจึงไม่สามารถดำเนินการได้


เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้มีสารถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ผู้แทนสมาชิก เพื่อชี้แจงต่อกรณีที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้เห็นชอบและอนุมัติแผนการคืนเงินบริจาคแรกเข้ากองทุนสวัสดิการเดิม(กสส.1-6, กสช.1-3)โดยไม่มีเงื่อนไขตามคำสั่งนายทะเบียน  ส่วนเงื่อนเวลาตามแผนฯการคืนเงินระยะที่ 1 (รอบแรก)สหกรณ์ฯได้ดำเนินการโอนเงินคืนแรกเข้าให้สมาชิกในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 จำนวน 6,119 ราย อยู่ระหว่างการตรวจสอบเมื่อมีการตรวจสอบและยืนยันชัดเจนแล้วจะได้โอนเงินคืนให้สมาชิกต่อไป ระยะที่ 2 จะได้ดำเนินการตามแผนฯในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปทุกเดือนเดือนละ 50 ล้านบาทจนกว่าจะครบทุกคนครบทุกกองทุน โดยมีเนื้อหาใจความสรุปได้พอสังเขปดังนี้

นายอนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์

“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ต้องสีขาวด้วยธรรมาภิบาล และมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกตามอุดมการณ์ของสหกรณ์”
เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ผู้แทนสมาชิก ที่รักและเคารพทุกท่าน ในนามคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ขอขอบคุณผู้แทนสมาชิกทุกเขตพื้นที่บริการที่เข้าประชุมในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด และได้เห็นชอบและอนุมัติแผนการคืนเงินบริจาคแรกเข้ากองทุนสวัสดิการเดิม(กสส.1-6, กสช.1-3)โดยไม่มีเงื่อนไขตามคำสั่งนายทะเบียน  ส่วนเงื่อนเวลาตามแผนฯการคืนเงินระยะที่ 1 (รอบแรก)สหกรณ์ฯได้ดำเนินการโอนเงินคืนแรกเข้าให้สมาชิกในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 จำนวน 6,119 ราย อยู่ระหว่างการตรวจสอบเมื่อมีการตรวจสอบและยืนยันชัดเจนแล้วจะได้โอนเงินคืนให้สมาชิกต่อไป ระยะที่ 2 จะได้ดำเนินการตามแผนฯในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปทุกเดือนเดือนละ 50 ล้านบาทจนกว่าจะครบทุกคนครบทุกกองทุน สมาชิกที่สมัครใจมีคำร้องขอให้สหกรณ์ฯนำเงินที่ได้รับคืนชำระหนี้เงินกู้นั้นปรากฎว่าสมาชิกได้แจ้งความประสงค์จำนวนมากเบื้องตัน ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564จำนวน 1,998  ราย
ซึ่งสหกรณ์ฯได้ดำเนินการตามความประสงค์ของสมาชิกต่อไป สมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์สมัครใจได้ทุกวัน  รวมสมาชิกที่ได้รับเงินคืน ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 จำนวน 8,117 ราย ส่วนการวางแผนเพื่อให้เกิดความมั่นคงของสหกรณ์ฯ  ผู้ค้ำประกัน และทายาท สหกรณ์ฯมีแผนการจัดทำ MOU กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 4 สมาคมคือ 1.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เสมาขอนแก่น(สม.ขก.)   2.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์และครอบครัวครูขอนแก่น(สส.ขก.) 3.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวครูขอนแก่น(สค.ขก.) 4.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น(สคค.ขก.)


จึงเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ด้วยความสมัครใจ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับสมาชิก โปรดรอดูประกาศของแต่ละสมาคมฯต่อไป
ส่วนทายาทผู้เสียชีวิตที่เดินทางมาสหกรณ์เพื่อรับฟังคำชี้แจงประมาณ 120 คนเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 กระผมและผู้จัดการได้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทุกคนได้รับทราบทุกคนเข้าใจและพอใจในคำชี้แจง  ส่วนท่านใดจะใช้สิทธิตามกฎหมายก็เป็นสิทธิเฉพาะตัว
ประเด็นที่สมาชิกส่วนหนึ่งเรียกร้องขอดอกเบี้ยจากกองทุนสวัสดิการเดิม(กสส.1-6, / กสช.1-3)นั้นขอเรียนว่าช่วงที่สมาชิกบริจาคเข้ากองทุนตามระเบียบทุกกองทุนวัตถุประสงค์เพื่อให้นำดอกผลที่เกิดขึ้นสงเคราะห์ทายาทผู้ที่เสียชีวิต จะเห็นว่าสมมุติถ้าเราเสียชีวิตช่วงนั้นเราก็ได้รับสิทธิตามระเบียบที่กำหนด เท่ากับว่าเป็นหลักประกันชีวิตเหมือนกันกับการทำประกันชีวิต นั้นคือดอกผลที่ได้รับจากกองทุน และที่สำคัญข้อบังคับของสหกรณ์ฯ คณะกรรมการจะดำเนินการอนุมัติให้จ่ายดอกเบี้ยได้ก็ต่อเมื่อเป็นบัญชีเงินฝากของสมาชิกเท่านั้น แต่กองทุนนั้นสมาชิกบริจาคเข้ากองทุน ไม่ใช่บัญชีเงินฝากจึงไม่สามารถดำเนินการได้


ในกรณีสมาชิกที่ธนาคารออมสินส่งรายชื่อมาเพื่อให้สหกรณ์ฯดูแลรวมหนี้เพื่อให้สมาชิกสามารถชำระหนี้ได้และมีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 นั้นทางธนาคารออมสินได้ตรวจสอบรายชื่อตรงกับสหกรณ์ฯเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสหกรณ์ฯมีภารกิจเร่งด่วนเรื่องการคืนเงินกองทุนสวัสดิการเดิมจึงอาจล่าช้าไปนิดหนึ่งประกอบหลักประกันเงินกู้เดิมที่เรามีคือกองทุนสวัสดิการเดิมได้ถูกยกเลิกไปตามคำสั่งนายทะเบียน  จึงต้องวางแผนให้รอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ฯในอนาคต คาดว่าภายในเดือนสิงหาคม 2564 น่าจะเรียบร้อย
ช่วงนี้ทุกคนต่างตระหนักและระมัดระวังให้ปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด-19 เมื่อท่านเดินทางมาติดต่อกับสหกรณ์ฯอาจไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร เพราะสหกรณ์ฯมีมาตรการในการดำเนินการตามที่ผู้จัดการสหกรณ์ฯได้ประกาศไป ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
(นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด
18         กรกฎาคม    2564

 

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads