วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2022

 “มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น”หนุน U2T กุดธาตุ เกษตร สมาร์ทฟาร์มเมอร์สานต่อ ผักไมซ์ เมืองขอนแก่น

 “มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น”หนุน U2T กุดธาตุ เกษตร สมาร์ทฟาร์มเมอร์สานต่อ ผักไมซ์ เมืองขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น”หนุน U2T กุดธาตุเกษตร สมาร์ทฟาร์มเมอร์สานต่อ ผักไมซ์ เมืองขอนแก่น


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ยกระดับสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ส่งเสริมอาชีพทำแปลงผักยืนปลูกและระบบสมาร์ทฟาร์ม และสร้างอาชีพช่างเทคนิคสมาร์ทฟาร์ม 
   เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายปิยะพงษ์ คลังทอง นายอำเภอหนองนาคำลงพื้นที่ ณ แปลงปลูกผักบ้านโนนนกทา ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น เพื่อตรวจติดตาม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น พื้นที่รับผิดขอบ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น


โครงการ U2T พื้นที่รับผิดชอบ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น หัวหน้าโครงการ ฯ ผศ.ดร.อังคณา เจริญมี พร้อมด้วยทีมคณาจารย์นักวิจัย และผู้รับจ้างงานในโครงการ ประกอบด้วย บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา และพี่น้องประชาชน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีแผนการดำเนินการกิจกรรมย่อย 11 กิจกรรม การดำเนินการผ่านมาได้ประมาณ 5 เดือน เป็นกิจกรรมที่ 5การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการยกระดับสู่สมาร์ทฟาร์ม และสร้างอาชีพช่างเทคนิคสมาร์ทฟาร์ม ประสบผลสำเร็จด้วยดี ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จนสามารถใช้พื้นที่สาธารณะบ้านนาดี สร้างโรงเรือนเหล็กยกแปลงสูงขนาด 4*18 เมตร พื้นที่ 72 ตารางเมตร 2 โรงเรือน และโรงเรือนไม้ไผ่ขนาด 4*18 เมตร พื้นที่ 72 ตารางเมตร 2 โรงเรือน พร้อมระบบควบคุมการให้น้ำแบบสปริงเกอร์ แบบหัวพ่นหมอกและระบบน้ำหยด ทำงานผ่านแอพพลิเคชั่น ทดลองปลูกผักตระกูลสลัดเป็นรุ่นที่ 1 หลายชนิด เช่น กรีนคอส เรดคอส กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดคอลรัล กรีนคอลรัล ผลผลิตเจริญเติบโตตามเกณฑ์ พร้อมตัดจัดจำหน่าย วันที่ 23 ก.ค.นี้ และยังได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) สาธิตระบบให้ตัวแทนและเกษตรกรร่วมกรอกข้อมูลเพื่อเป็นเครือข่ายเชื่อมโยง สร้างคุณค่าอาหารปลอดภัยไร้สารพิษ ผักไมซ์ ขอนแก่น


    หัวหน้าโครงการฯ และชาวบ้านพร้อมใจกันเรียนเชิญ นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายปิยะพงษ์ คลังทอง นายอำเภอหนองนาคำ ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินการและ ให้เกียรติตัดผักรุ่น 1 เป็นปฐมฤกษ์ โอกาสนี้ ได้ให้ท่านประธานได้ทดลองใช้ระบบการสั่งซื้อผ่านรูปแบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายต่อไป


นายศรัทธา  คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวชื่นชมโครงการ ฯ และคณะทำงานทุกท่าน ทุกองค์กรที่ร่วมมือกันจนกิจกรรมดำเนินการได้เป็นอย่างดี และพร้อมให้การสนับสนุนขับเคลื่อนบูรณาการร่วมกับโครงการสานพลังประชารัฐ สร้างคุณค่าอาหารปลอดภัย ผักไมซ์ (PHAK MICE) เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการทำเกษตรจากจังหวัด และมีตลาดรองรับในการซื้อผลผลิต ช่องทางการจัดจำหน่าย การจัดจำหน่ายผ่านแอพพลิเคชั่น พัฒนาเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นเพื่อสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงด้านอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืนต่อไป
การดำเนินกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ตามมาตรการ การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads