วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

ผ่านฉลุย! ทม.ศิลา ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบรับหลักการร่างงบประมาณ 2565 กว่า 252 ล.

ผ่านฉลุย! ทม.ศิลา ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบรับหลักการร่างงบประมาณ 2565 กว่า 252 ล.
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ผ่านฉลุย! ทม.ศิลา ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบรับหลักการร่างงบประมาณ 2565 กว่า 252 ล.

เทศบาลเมืองศิลา ประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาล
รวมถึงชี้แจงได้ทราบถึงสถานการณ์ต่างๆตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ 2565  
  

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมฟ้าใส ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายสุริยนต์  ติวเฮือง  ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา เป็นประธาน เปิดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564  ในการนี้มี นายไพรัตน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา ,นายสุรินทร์  หล้าหา รองนายกเทศมนตรีฯ ,นายบำเพ็ญ โคตรเทิ้ง รองนายกเทศมนตรีฯ , นายกรวิทย์ ติวเฮือง รองนายกเทศมนตรีฯ ,ที่ปรึกษา,เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองศิลา,ปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล,ผู้อำนวยการกอง และ หัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมประชุมรับหลักการและเสนอแนะ ตามระเบียบวาระการประชุม


  นายสุริยนต์  ติวเฮือง 

นายสุริยนต์  ติวเฮือง  ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา กล่าวว่า สำหรับระเบียบวาระการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศิลาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว(ประชุมสภาเทศบาลเมืองศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบเรื่องการจัดโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ตรวจพิจารณาเรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (ในวาระที่ 1 วาระประการ) ตลอดจนเรื่อง ขอมติกำหนดเวลาเสนอ คำแปรญัตติ (ต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง) พร้อมทั้งเรื่องกำหนดเวลาให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณากี่วันตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ และกำหนดวันที่เท่าไหร่ และกำหนดสถานที่ในการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ และเรื่องขอความเห็นชอบขอใช้ประโยชน์บนที่ดินแปลงหมายเลขทะเบียนตามหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวงฉบับที่ 2335/2509 และขอตัดต้นไม้บนที่ดินแปลงหมายเลขทะเบียน ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ฉบับที่ 2335/2509


  นายไพรัตน์ ทวีวาร

ด้านนายไพรัตน์ ทวีวาร นายกเทศมนตรีเมืองศิลา กล่าวว่าถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองศิลา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาล อีกครั้งหนึ่ง ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองศิลา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์ต่างๆตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ 2565
  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบันมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองศิลา และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ. ศ. 2564 เป็นต้นไป ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 เป็นจำนวน รวมทั้งสิ้น 252,755,600 บาท ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 252,755,600 บาท


   ต่อจากนั้น ที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศิลา มีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณารับหลักการ เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามที่เทศบาลเมืองศิลา ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 กับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496.

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads