วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

“สื่อมวลชน จ.ขอนแก่น” ถก! นักวิจัยจุฬาลงกรณ์ การแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ถดถอย

“สื่อมวลชน จ.ขอนแก่น” ถก! นักวิจัยจุฬาลงกรณ์ การแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ถดถอย
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“สื่อมวลชน จ.ขอนแก่น” ถก! นักวิจัยจุฬาลงกรณ์ การแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ถดถอย

สื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมการประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เพื่อติดตาม และประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการโทรทัศน์ :การแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ถดถอย ของคณะที่ปรึกษา จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ที่ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น สื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมการประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เพื่อติดตาม และประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการโทรทัศน์ :การแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ถดถอย นำเสนอกระบวนการติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช.ที่สำคัญในด้านกิจการโทรทัศน์ การแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรม กดถอย โดย ผศ. ดร. เกษม เพ็ญภินันท์ และคณะที่ปรึกษา จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

โครงการติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช.ที่สำคัญในด้านกิจการโทรทัศน์:การแก้ปัญหาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ถดถอย เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช.โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประเด็น นำสัมภาษณ์ อาทิผู้เล่น(player)ในตลาดทีวีดิจิตอล เช่นประเด็นเรื่องต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าสัมปทาน ค่าใบอนุญาต ค่าธรรมเนียม ,เนื้อหา Content แต่ละช่องสถานีมีการเตรียมการในด้านเนื้อหาอย่างไร รายได้ ความสอดคล้องของรายได้กับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการช่องสถานีและทางรอดในสถานการณ์ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ช่องสถานีมีการปรับตัวอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเช่นการเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีott เป็นต้น และข้อเสนอเรียกร้องต่อ กสทช. ข้อเสนอเรียกร้องที่เร่งด่วนการเยียวยาช่วยเหลือ

วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามนโยบายสำนักงานกสทช.ที่สำคัญในด้านกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ถดถอย ตลอดจนเพื่อรวบรวมวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานรวมทั้งจัดทำรายการการติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามนโยบายของสำนักงาน กสทช.ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพื่อนำผลการตรวจสอบติดตามและประเมินผลให้เกิดองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับได้รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามนโยบายคสชที่สำคัญในด้านกิจการโทรทัศน์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ถดถอย อีกทั้งได้ผลการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ให้เกิดองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้องค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads