วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2021

“คุณหญิงกัลยา” เปิดนิทรรศการ KKC SMART EDUCATION 2021:เพราะการศึกษาต้องmove on

“คุณหญิงกัลยา” เปิดนิทรรศการ KKC SMART EDUCATION 2021:เพราะการศึกษาต้องmove on
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“คุณหญิงกัลยา” เปิดนิทรรศการ KKC SMART EDUCATION 2021:เพราะการศึกษาต้องmove on


จ.ขอนแก่น จัด นิทรรศการ KKC SMART EDUCATION 2021:เพราะการศึกษาต้องmove on เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นให้ถูกขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้างมิติทางการศึกษาให้เกิดความหลากหลาย พร้อมทั้งสะท้อนปัญหาในช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในปัจจุบันให้มีความเท่าเทียมกัน


   ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  รมช.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ KKC SMART EDUCATION 2021:เพราะการศึกษาต้องmove on โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สุภชัย จันปุ่ม  ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  คณะผู้บริหารส่วนงานการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  คณะครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน


  ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  รมช.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่าการจัดนิทรรศการ KKC SMART EDUCATION 2021ในวันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่ทางกลุ่มเครือข่ายได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการจัดการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้การศึกษาเดินหน้าและมีการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีความหลากหลาย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ทุกคนได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยแต่หากทุกภาคส่วนร่วมมือกันผลกระทบเหล่านี้ก็จะเบาบางลงบ้างไม่มาก็น้อย เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นให้ถูกขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


  ดร.สุภชัย จันปุ่ม

ด้าน ดร.สุภชัย จันปุ่ม  ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานว่าในนามคณะผู้ดำเนินโครงการขอขอบพระคุณท่าน “คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ”  เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดนิทรรศการ KKC SMART EDUCATION 2021 การจัดนิทรรศการ KKC SMART EDUCATION 2021 ที่จัดขึ้นในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ ได้แก่1.เพื่อเป็นการสร้างมิติทางการศึกษาให้เกิดความหลากหลาย พร้อมทั้งสะท้อนปัญหาในช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในปัจจุบันให้มีความเท่าเทียมกัน 2.เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านการศึกษา ที่จะเป็นฐานผลิตคนที่สำคัญให้มีคุณภาพเกิดขึ้นภายในจังหวัด  และพัฒนาประเทศชาติต่อไป 3.เป็นการพัฒนาระบบความคิด การบริหารจัดการ การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าปลูกฝังความรู้การพัฒนาตั้งแต่รุ่นประถมวัย โดยกำหนดจัดโครงการ ระยะเวลา 1 วัน  ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังขอนแก่น


   ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับว่า ในนามจังหวัดขอนแก่น ในด้านการสร้างระบบการศึกษาจังหวัดขอนแก่น เป็นอีกเมืองที่ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษามาโดยตลอด  เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านการศึกษา ที่จะเป็นฐานผลิตคนที่สำคัญ อันเนื่องมาจากประชากรภายในจังหวัดขอนแก่นมีจำนวน  1,802,872 ล้านคน แบ่งการปกครองออกเป็น 26 อำเภอ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หัตถกรรมฝีมือทอผ้า เพราะฉะนั้นการศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดแก่ชุมชนบ้านเกิดสร้างรายได้ และเพื่อที่จะพัฒนาคนให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อสร้างประสิทธิผลให้เกิดในจังหวัดสำหรับหน่วยงานด้านการศึกษามีหน้าที่ดูแลระบบการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ให้การศึกษาเข้าถึงทุกพื้นที่  ได้รับโอกาสทางการศึกษาด้วยความเสมอภาค.

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads