วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

“ร.ร.เบญจมิตรฯ”ขอนแก่น อบรมลูกเสือจิตอาสา ศึกษาโคกหนองนาครู โมเดล

“ร.ร.เบญจมิตรฯ”ขอนแก่น อบรมลูกเสือจิตอาสา ศึกษาโคกหนองนาครู โมเดล
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“ร.ร.เบญจมิตรฯ”ขอนแก่น อบรมลูกเสือจิตอาสา ศึกษาโคกหนองนาครู โมเดล

ภายใต้ปรัชญา จิตอาสาคือผู้ที่สมัครใจ เน้นที่คุณภาพเพื่อพัฒนาบ้านเมือง ตลอดจนเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา โดยการนำของนายวราวุธ สร้อยพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา หน่วย โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา ในระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา โดยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้กำกับและลูกเสือจิตอาสา ได้ไปศึกษาดูงานโคกหนองนาโมเดล ณ โคกหนองนาครู ดร.ยุทธศาสตร์ – ครูสมดี กงเพชร อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น


นายวราวุธ สร้อยพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา กล่าวว่าจัดการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา หน่วย โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา ในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ภายใต้ปรัชญา จิตอาสาคือผู้ที่สมัครใจ เน้นที่คุณภาพเพื่อพัฒนาบ้านเมือง ตลอดจนเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน และพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้สามารถฝึกอบรมลูกเสือ และตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษาได้ เป็นการส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน ไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากร คือดร.ยุทธศาสตร์  กงเพชร จิตอาสา 904 รุ่นที่ 2 จากกรมทหารราบที่ 11 บรรยายให้ความรู้ปลูกฝัง ถ่ายทอดให้เกิดคุณลักษณะที่ดีงามของความเป็นลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน


นายวราวุธ กล่าวว่าการจัดทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานให้กับลูกเสือ เนตรนารี อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการฝึกฝน อบรมบ่มเพาะ รวมทั้งการกล่อมเกลาจิตใจให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เป็นผู้ที่มีลักษณะซึ่งบ่งบอกถึง ความเสียสละ ความเชื่อมั่น ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก ที่ให้ฝังลึกลงไปในจิตใจและการประพฤติปฏิบัติอย่างยั่งยืนถาวร จนลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นสมาชิกของครอบครัว สังคมและประเทศชาติที่มีคุณภาพ


นายวราวุธ กล่าวอีกว่า สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตร และพระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงได้กำหนดจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดี ให้กับลูกเสือได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ และขยายผลโครงการสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าอบรมจากลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา หน่วย โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา จำนวน 50 คน

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร

ด้าน ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และ จิตอาสา พระราชทาน 904 รุ่นที่ 2/63 กล่าวว่าการทำโคกหนองนาครู เป็นโมเดลเพื่อจะเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับชาวบ้าน ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้ จากแรงบันดาลใจ ในการทำโคกหนองนาครูโมเดลในครั้งนี้ จากการที่ได้มีโอกาสได้เข้าศึกษาโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 รุ่น 2 /63 หลังจากนั้นก็ได้กลับมาพัฒนา ที่ดินผืนนี้ ภายใต้หลักความคิดที่ว่า “ตามรอยพ่อ สานต่อวิถีบรรพชน” คือตามรอยพ่อ องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ส่วนสานต่อวิถีบรรพชนก็คือ วิถีของชาวบ้านคุณพ่อ คุณแม่ ที่เป็นเจ้าของพื้นดินแห่งนี้ที่ยกให้เพื่อพัฒนา จนได้ทำนา นอกจากนั้นก็มีความตั้งใจที่จะคืนความ เป็นธรรมชาติให้กับ สังคม นอกจากว่าในสภาพแวดล้อมทั่วไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads