วันอาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2022

ธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น  “เข้ม” ออกสอดส่องโครงการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

ธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น  “เข้ม” ออกสอดส่องโครงการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น  “เข้ม” ออกสอดส่องโครงการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง


   เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายสมยงค์ แก้วสุพรรณ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดขอนแก่น (ก.ธ.จ.)ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ.โคกโพธิ์ไชย รวม 2โครงการ ดังนี้ 1.โครงการ อบต.ซับสมบูรณ์2.โครงการเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย โดยมีทีมผู้บริหารสภาอบต.และทต.ทีมพนักงานเจ้าที่นำโดยปลัดเทศบาลทั้งสองแห่งที่อำนวยความสะดวก นำลงพื้นที่ตามโครงการจนเสร็จตามเป้าหมาย


     นายสมยงค์ แก้วสุพรรณ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น (ก.ธ.จ.) ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าในการลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อ.โคกโพธิ์ไชย รวม 2โครงการ ในครั้งนี้เพื่อติดตามสอดส่องโครงการภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และชี้แนะหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณดำเนินการโครงให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประโยชนสูงสุดและเกิดความคุ้มค่า ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาสอดส่องโครงการหน่วยงานภาครัฐ ทั้งสิ้น จำนวนหลายโครงการ


   นายสมยงค์ กล่าวอีกว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น (ก.ธ.จ.) มีส่วนสำคัญที่จะสอดส่องติดตามโครงการภาครัฐต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในการดำเนินงานโครงการต่างๆ และชี้แนะการดำเนินโครงการฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ และเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ซึ่งจะส่งผลดีกับหน่วยงานที่ดำเนินโครงการเอง ให้ดำเนินโครงการได้โดยไม่ผิดระเบียบและเกิดปัญหาการถูกตรวจสอบและมีข้อร้องเรียนได้ เพราะฉะนั้นการสอดส่องโครงการต่างๆ จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งกับการพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆ อีกด้วย.

   

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads