วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2022

ร.ร.ขอนแก่นวิทย์ ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 รับเปิดภาคเรียน 1/2565

ร.ร.ขอนแก่นวิทย์ ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 รับเปิดภาคเรียน 1/2565
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ร.ร.ขอนแก่นวิทย์ ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 รับเปิดภาคเรียน 1/2565


   เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19) ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565  ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น โดยมีนายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน, ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)กลุ่มวิชาการ และนายธนัฏ ฐากุลธเนศ รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน  พร้อมทั้งคุณครูที่ปรึกษาทุกท่าน  ร่วมให้กำลังใจลูกๆ นักเรียนอย่างใกล้ชิด


   นายศักดาเดช ทาซ้าย

นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่าวันนี้เปิดเรียนเต็มรูปแบบวันแรก อากาศสดใส การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ทุกหน้าที่เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยทุกคนมีหน้าที่สำคัญ ขอให้มีความสุขกับการทำงานปีการศึกษา2565 ขอให้เป็นปีแห่งความรักความสามัคคีให้เกียติให้กำลังใจให้ความไว้วางใจ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้พวกเรา ชมพูฟ้าเหลืองได้ตระหนักปฏิบัติด้วยดีเสมอมา พลังเหล่านี้จะส่งผลซึ่งความสุข ความสำเร็จและความสมหวัง ของพวกเราของลูกๆครอบครัวขอนแก่นวิทยายนด้วยความเคารพ รัก เชื่อมั่นและศรัทธาพวกเราคือครอบครัวเดียวกัน

นายศักดาเดช ทาซ้าย


   นายศักดาเดช กล่าวอีกว่าแนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ของตัวนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรในโรงเรียน  โรงเรียนได้กำหนดแนวปฏิบัติด้านการเตรียมความพร้อม และการดูแลด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) ตามรายละเอียดดังนี้ มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค ให้นักเรียนฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19 โดยนักเรียนฉีดวัคซีน เข็มที่ 1และ เข็มที่ 3จำนวน 4,407คน คิดเป็นร้อยละ 93.08  และโรงเรียนประสานงานกับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนเพื่อรณรงค์ให้นักเรียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 1ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคลที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID 19 ร้ออยละ100 โรงเรียนจัดเตรียมชุดตรวจ COVID 19 ด้วยตนเอง (ATK) เพื่อคัดกรองนักเรียนหรือผู้มีความเสี่ยง


   นายศักดาเดช กล่าวด้วยว่า ในด้านการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียน วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนดำเนินการก่อนเปิดภาคเรียน (1  – 16พฤษภาคม 2565) ตามรายละเอียดดังนี้1)  จัดเตรียมความพร้อมของอาคารเรียน ห้องเรียนโดยจัดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ในห้องเรียนให้พร้อมใช้งาน 2) จัดเตรียมอาคารสำนักงาน ห้องน้ำ โรงอาหาร ห้องพยาบาล สนามกีฬา บริเวณโรงเรียนให้พร้อมปฏิบัติงานและการใช้งาน3) ทำความสะอาดห้องเรียน อาคาร ในข้อ 1) และ 2) ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข4) จัดทำจุดคัดกรองครู นักเรียน และผู้เข้ามาติดต่อ บริเวณประตูเข้าโรงเรียน 2 จุด (ประตูที่ 1 และ 4) โดยที่จุดคัดกรองจะมีเครื่องเทอร์โมสแกน เพื่อวัดอุณหภูมิของนักเรียน ครู ผู้เข้ามาติดต่อกับทางโรงเรียน5)    เผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครอง นักเรียนผ่านทางเวปไซต์โรงเรียน  ครูที่ปรึกษาและครูประจำวิชาสร้างความเข้าใจกับนักเรียนผ่านทาง Social Media


  นายศักดาเดช กล่าวเสรืมว่าแนวปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคในสถานศึกษเมื่อพบผู้ป่วยในสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษาตรวจพบนักเรียน ครู บุคลากร ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในระหว่างวัน ให้ดำเนินการดังนี้ แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษาทราบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อนำส่งผู้ป่วยที่สถานพยาบาล และแจ้งผู้ปกครองและผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยเพื่อรับการตรวจหาเชื้อ ปิดห้องเรียนที่นักเรียนติดเชื้อ เพื่อทำความสะอาด  ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการควบคุมการแพร่เชื้อโรคในโรงเรียน  ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและร่วมค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย


   นายศักดาเดช กล่าวทิ่งท้ายว่าส่วนแนวปฏิบัติในการเผชิญเหตุเมื่อพบผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเชื้อวงหนึ่งภายในโรงเรียนผู้ที่ทราบข้อมูลเป็นคนแรกให้รายงานผู้อำนวยการโรงเรียน ในทันที หากนักเรียนยังอยู่ในโรงเรียน ให้ทำการแยกนักเรียนที่มีความเสี่ยงไปกักตัวที่ Isolation Room ครูผู้ดูแลสวมชุด PPE ในการดูแลนักเรียนใน Isolation Room  ให้ทำการประเมินอาการ สัมภาษณ์ข้อมูลความเสี่ยง โดยแบบประเมินความเสี่ยง เพื่อบันทึกลงในฐานข้อมูลประสานผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อแจ้งข้อมูล และนำตัวกลับบ้านหรือส่งสถานพยาบาล ทำการสอบสวนโรค ปิดห้องเรียน ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค รายงานข้อมูลไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ผู้สัมผัสเชื้อในวงที่ 1ทำการตรวจ ATK และทำการกักตัว 14 วัน และทำการตรวจ ATK ในวันที่ 5 – 7และ 13 – 14 นับจากวันสุดท้ายที่สัมผัสเชื้อ ผู้สัมผัสเชื้อวงที่ 2 หากไม่ได้ทำการป้องกันตนเอง ให้กักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน.

  

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads