วันจันทร์ 15 เมษายน 2024

ม.ขอนแก่น จับมือ ปตท. ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์วิชาการ ศาสตร์บริหารธุรกิจ

ม.ขอนแก่น จับมือ ปตท. ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์วิชาการ ศาสตร์บริหารธุรกิจ
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ม.ขอนแก่น จับมือ ปตท. ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์วิชาการ ศาสตร์บริหารธุรกิจ


   เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นําและธุรกิจ บริษัท ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) โดยภายในพิธีได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผศ.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเครือข่าย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณมนชัย บุญอิ่ม ผู้จัดการฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นําและธุรกิจ บริษัท ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) และ คุณปิยะนุช สุวรรณสุทธิ ผู้จัดการสังกัดสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นําและธุรกิจ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ สําหรับลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นําและธุรกิจ บริษัท ปตท.นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) ได้เห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ระหว่างองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศน์ใหม่การพัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกัน

ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี
ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าตามที่ ท่านคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้กล่าวรายงาน และ นายมนชัย บุญอิ่ม ผู้จัดการฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นําและธุรกิจ ได้กล่าวสนับสนุนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้วนั้น ขอความชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ โดยสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นําและธุรกิจ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ช่วยเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ มีหลักสูตรต่าง ๆ มากมาย ในด้านธุรกิจ และมีทีมวิทยากรมืออาชีพเป็นที่รู้จัก เป็นโอกาสดีที่จะได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนทัศน์ใหม่ ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมกัน ดังนั้น การทีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติร่วมมือทางด้านวิชาการกับ สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นําและธุรกิจ (พศญ.) หรือ OR Academy บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) จึงเป็นเรื่องที่ควรส่งเสริมสนับสนุนอย่างยิ่ง


  ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีคณะกรรมการดําเนินงาน ขอขอบคุณ นายมนชัย บุญอิ่ม ที่ได้เล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาและให้เกียรติร่วมมือในครั้งนี้ ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการ
บัญชี และ สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นําและธุรกิจ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) จะก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย และสามารถพัฒนาการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี

รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช
    รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้มุ่งมั่นดําเนินการตามยุทธศาสตร์ Education Transformationและ Digital Transformation  ของมหาวิทยาลัย ภายใต้การนําของท่านอธิการบดี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล จึงได้ค้นหากัลยาณมิตรที่จะร่วมผลักดันเพื่อให้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวสําเร็จได้ และพบว่าสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นําและธุรกิจ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้บริการด้านวิชาการในหลักสูตรที่เป็นองค์ความรู้ที่สําคัญของธุรกิจน้ำมันในทุกๆ ด้านที่เป็นพื้นฐานของธุรกิจที่อยู่ภายใต้การดําเนินงานของธุรกิจน้ำมัน ตั้งแต่การตลาดค้าปลีก การตลาดพาณิชย์ โดยมุ่งเน้นทั้งในส่วนของน้ํามันและธุรกิจเสริมภายในสถานีบริการ ตลอดจนความรู้ทางด้านเทคนิคและเชิงปฏิบัติการอื่นๆ

ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ช่วยเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์เพื่อการเติบโต ร่วมกันอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการที่แตกต่างหลากหลาย OR คือ ผู้บุกเบิกธุรกิจค้าปลีกภายในสถานีบริการน้ำมันเป็นรายแรกของประเทศไทยที่ทําให้สถานีบริการน้ำมัน พีทีทีสเตชั่น เป็นมากกว่า “สถานีบริการน้ำมัน” เพื่อเติมเต็มทุกความต้องการและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภค อาทิร้านค้าสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก อาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ที่หลากหลาย ศูนย์บริการยานยนต์
ธนาคารสาขา ธุรกิจร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน โดยปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกของ OR เติบโตและมีการขยายสาขาทั้งในและนอกสถานีบริการน้ำมัน พีทีทีสเตชั่น รวมถึง ขยายสาขาไปยังต่างประเทศอีกด้วย ทั้งยังมีร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์จิฟฟี่ ธุรกิจ เครื่องดื่มแบรนด์เพิร์ลลี่ ทีนอกจากนี้OR ยังเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ เท็กซัส ชิกเก้น ฮั่วเซ็งฮง ติ๋มซํา รวมทั้งยังมีพันธมิตรทางธุรกิจทั้งแบรนด์ระดับโลกและแบรนด์ไทยชั้นนําอีกมากมาย ทีได้เข้าร่วม
ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในสถานีบริการน้ํามัน พีทีทีสเตชั่น


     จากการร่วมพูดคุยหารือระหว่างผู้บริหารของคณะบริหารธุรกิจและ การบัญชี และผู้บริหารของสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นําและธุรกิจ บริษัท ปตท.
น้ำมันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) พบว่ามีแนวคิดที่สอดคล้องกันเป็นอย่างดี จึงได้ข้อสรุปที่น่ายินดียิ่งและนํามาสู่การลงนามความร่วมมือในวันนี้และนับจากวันนี้เป็นต้นไป ทั้งสององค์กรก็จะมีแผนดําเนินงานร่วมกันในด้านต่าง ๆ อีกมากมาย

ผศ.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช

คุณมนชัย บุญอิ่ม

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads