วันอาทิตย์ 2 เมษายน 2023

“มข.”จัดประชุมวิชาการด้านเกษตร ครั้งที่ 24

“มข.”จัดประชุมวิชาการด้านเกษตร ครั้งที่ 24
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“มข.”จัดประชุมวิชาการด้านเกษตร ครั้งที่ 24

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศและ เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพงานวิจัยและนักวิจัยในสาขาเกษตรศาสตร์ ตลอดจนเพื่อร่วมผลักดันให้การเกษตรของประเทศไทยเข้มแข็งและเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงของหน่วยงานและบุคลากรในวงการเกษตรทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ


เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดการประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566 พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับ รวมทั้ง รศ. ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ศ. ดร.เมธา วรรณพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ ตลอดจนคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ ในการนี้หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) นำโดย ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. พร้อมด้วย รศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์ และ นายจตุรภรณ์ โชคภูเขียว ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค. และคณะ ได้เข้าร่วมการประชุม

ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง

โอกาสนี้ ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “ประเด็นนโยบายของ บพค. ที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)” และได้กล่าวถึงความความสำคัญด้านเกษตรศาสตร์ที่เสมือนขอบชายแดนความรู้ ซึ่งสามารถเผยแพร่ไปสู่ระดับสากล โดยมีการผลิกโฉมกลายเป็น Smart farmer และ Smart Agriculture ขับเคลื่อนการเกษตรเข้าสู่ Big Data เพื่อใช้ในการพยากรณ์สภาพอากาศ และการเปลี่ยนแปลงของดิน โดยมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อ National security ในด้านความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งความมั่นคงพลังงาน

นอกจากนี้ ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. ยังได้กล่าวเชิญชวนให้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่โดยใช้ Sandbox เพื่อผลักดันการสร้าง Talent pool และการสร้างคน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ขับเคลื่อนและพัฒนาสู่การเป็นผู้นำในภาคีเครือข่ายระดับอาเซียนและระดับ Global ในอนาคตต่อไป

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี กล่าวว่าประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 24 เป็นการประชุมวิชาการที่นำเสนอผลงานวิชาการด้านเกษตรศาสตร์จากหลากหลายสาขาได้แก่ เกษตรเชิงระบบ กีฏวิทยา วิทยาโรคพืช พืชไร่ พืชสวน ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร และเศรษฐศาสตร์การเกษตร และการแสดงนิทรรศการด้านวิชาการ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆสำหรับวงการเกษตรโดยจัดเป็นประจำทุกปี ร่วมกับการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน

รศ. ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร

ด้าน รศ. ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. กล่าวว่าการจัดประชุมวิชาการเกษตรครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศและ เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างคุณภาพงานวิจัยและนักวิจัยในสาขาเกษตรศาสตร์ และเพื่อร่วมผลักดันให้การเกษตรของประเทศไทยเข้มแข็งและเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงของหน่วยงานและบุคลากรในวงการเกษตรทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads