วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

 “ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่น” ลงนาม MOU เครือข่ายสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 “ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่น” ลงนาม MOU เครือข่ายสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่น” ลงนาม MOU เครือข่ายสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพื่อร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่การพัฒนาวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ร่วมมือในการจัดฝึกอบรม สัมมนาพัฒนานักศึกษา บุคลากร

 


เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ ห้องประชุมแคแสด อาคารวิทยบริการ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์ประพันธ์ ยาวาระ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ เชื้อบุญเกิด โนท คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาเขตขอนแก่น ให้การต้อนรับ ผู้บริหารเครือข่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบไปด้วย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์ วิทยาลัยการอาชีพสตึก วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพพล วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง ซึ่งให้เกียรติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์ของบันทึกลงนาม เพื่อร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่การพัฒนาวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ร่วมมือในการจัดฝึกอบรม สัมมนาพัฒนานักศึกษา บุคลากร

อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์
โอกาสนี้ รองอธิการบดีได้กล่าวต้อนรับและชื่นชมการลงนามในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากผู้บริหารทุกวิทยาลัย และได้มอบให้ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ฯ ได้แนะนำหน่วยงานของตนเองเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน และสร้างเครือข่ายสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาป้อนอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21


อาจารย์ประพันธ์ ยาวาระ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่ารู้สึกยินดีและขอบคุณทั้ง 10 วิทยาลัย ที่ให้เกียรติ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในวันนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็น คณะที่ผลิตครูช่าง มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและมีศิษย์เก่ารับราชการในสังกัดกรมอาชีวศึกษา หลายพื้นที่ เมื่อมีการลงนามร่วมกันก็จะทำให้การพัฒนากำลังคน และการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา เป็นไปในทิศทางที่ตอบสนองต่อตลาดแรงงานและเชื่อมโยงการทำงานการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป พร้อมกันนี้ได้นำคณะผู้บริหารทั้ง 10 วิทยาลัยฯ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ อาคาร 2.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads