วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

ประชาชน 8 อำเภอ จ.ขอนแก่น มีเฮ! กำหนดพื้นที่ระวางเพิ่มเติม ทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

ประชาชน 8 อำเภอ จ.ขอนแก่น มีเฮ! กำหนดพื้นที่ระวางเพิ่มเติม ทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ประชาชน 8 อำเภอ จ.ขอนแก่น มีเฮ! กำหนดพื้นที่ระวางเพิ่มเติม ทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

คณะกรรมการกำหนดพื้นที่ ที่จะทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม)จังหวัดขอนแก่น กำหนดพื้นที่ก่อนดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อความโปร่งใสและก็เป็นธรรมให้กับประชาชน


วันนี้ 31 พ.ค.66 ที่ ห้องประชุมเสียงแคน นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ ที่จะทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม)จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2 /2566 โดยมี พ.ม.ครองศักดิ์ อุตศาสตร์ ตัวแทน ผบ.มทบ.23,ว่าที่ ร.ต.มานพ สุภธีระ ตัวแทนนายก อบจ.ขอนแก่น,นายครรชิต โล่ห์คำ จาก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7, นายสมชายเจริญบุญสถาพร จากสำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 ขอนแก่น, นายสมจิตร โพธิ์ศรีทอง จากธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น, นางสุภาวดี ระโยธีจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น, นายหมวดตรีชูไทย วงศ์บุญมี ที่ปรึกษา ก.ธ.จ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทนดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ รอง ประธาน ก.ธ.จ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ ประธาน ก.ธ.จ.ขอนแก่น, นางจารุวรรณ นามวงษา ตัวแทนอำเภอขอนแก่น และ นายพงศธร พันธุ์ใหญ่ชัยภูมิ ตัวแทนนายอำเภอชุมแพ และน.ส.ปุณยนุช เรืองเชิงชุม หัวหน้าฝ่ายวิชาการสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น

น.ส.ปุณยนุช เรืองเชิงชุม

น.ส.ปุณยนุช เรืองเชิงชุม หัวหน้าฝ่ายวิชาการสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมของคณะกรรมการกำหนดพื้นที่เนื่องจากว่าตามกฎหมายแนวข้อหารือ ของป.ป.ช.กำหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นชุด 1 เพื่อกำหนดพื้นที่ก่อนดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อความโปร่งใสและก็เป็นธรรมให้กับประชาชน ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2 เป็นการประชุมกำหนดพื้นที่เพิ่มเติมจากเดิม ซึ่งกำหนดไว้แล้ว 8 อำเภอ ปรากฏว่าในระหว่างการดำเนินการของปีงบประมาณนี้ ทางศูนย์อำนวยการเดินสำรวจได้แจ้งว่าในพื้นที่ที่ติดกัน ไม่อยู่ในระวางประกอบกับบางระวางปริมาณงานมีน้อยไม่เพียงพอต่อการที่ว่าเวลา เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จนได้กำหนดลงพื้นที่แล้วมันมีปริมาณงานมันไม่ได้ตามเป้าหมาย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดระวางเพิ่มเติม ประกอบกับในพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีราษฎรที่ในพื้นที่ติดกัน แต่ว่าไม่อยู่ในระหว่างตามประกาศกำหนดพื้นที่ ซึ่งได้ร้องเรียน มีข้อร้องเรียนแล้วก็มีการฟ้องศาลปกครอง บางรายจึงจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดระวางเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของปริมาณงาน แล้วก็ปริมาณในเรื่องของการร้องเรียน ซึ่งในวันนี้คณะกรรมการได้มีการประชุมแล้วพิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นที่ๆนำเสนอขอให้กำหนดระวางเพิ่มเติมทุกระวาง ที่ได้เสนอในวันนี้ แต่ที่เสนอในวันนี้ก็จะเป็นระวางที่กำหนดเพิ่มเติมเฉพาะในอำเภอตามประกาศจังหวัด 8 อำเภอที่ได้ประกาศไปแล้ว


ส่วนเรื่องปัญหาการออกเดินออกโฉนดที่ดินอย่างเช่นภายในพื้นที่ที่ครอบครองในพื้นที่ป่าสงวน ในมาตรา 58 ของประมวลกฎหมายที่ดินเขากำหนดว่าพื้นที่ที่ทางรัฐมนตรีจะมีประกาศให้เดินสำรวจ ก็จะเป็นพื้นที่ๆยกเว้นที่ดินของรัฐรวมถึงพื้นที่ที่ไม่ใช่เขตป่า เพราะฉะนั้นในเขตป่าเราจะไม่กำหนดระวาง ก็คือจะไม่สามารถทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินได้ แต่ว่าราษฎรสามารถที่จะยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน เป็นการเฉพาะรายต่อ สำนักงานที่ดินในพื้นที่ได้ ในเรื่องดังกล่าว ราษฎรจะต้องมีหลักฐาน ส.ค.1 เพื่อที่ว่าจะสามารถที่จะออกโฉนดในเขตที่ดินของรัฐได้อย่างนี้จะเป็นหลักฐานในการโต้แย้งมีการครอบครองมาก่อนประเมินกฎหมายที่ดินของรัฐ 2 ธ.ค.2479
ด้านนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศกำหนดให้จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผบที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยนำลง


ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 213 ง ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 ให้คณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ตามคำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 532/2559 ลงวันที่ 8กุมภาพันธ์ 2559 ด้มีมติเห็นชอบในคราวประชุมฯครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ให้เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตโฉนดที่ดินอำเภอชุมแพ หนองสองท้อง พล ภูเวียง เมืองขอนแก่น บ้านแฮต ชนบท แถะ เปือยน้อย ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น อีกทั้งให้จังหวัดขอนแก่นได้ประกาศกำหนดท้องที่เพื่อทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน และสอบเขตโฉนดที่ดิน อำเภอชุมแพ หนองสองห้อง พล ภูเวียง เมืองขอนแก่น บ้านแฮด ชนบท และเปือยน้อย ในท้องที่ จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งกำหนดวันเริ่มต้นของการเดินสำรวจรังวัดในวันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ตามประกาศฯ ฉบับลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565


ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์-พิษณุโลก-ชัยภูมิ-ขอนแก่น
ได้จัดเจ้าหน้าที่สายสำรวจลงปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย และได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่และระวางตามประกาศของจังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นทำการสำรวจรังวัดทำแผน ที่เพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตโฉนดที่ดินแล้ว ปรากฎมีเหตุขัดข้องในการปฏิบัติงานว่าบางพื้นที่ สามารถดำเนินการได้แต่เป็นพื้นที่นอกระวางที่ประกาศกำหนดท้องที่ในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
เพื่อให้งานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเป็นไปอย่างต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ความต้องการของประชาชน และบรรลุตามเป้าหมายของกรมที่ดินและกระทรวงมหาดไทย จึงเห็นควรเสนอข้อมูลพื้นที่ให้คณะกรรมการกำหนดพื้นที่เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อพิจารณาพื้นที่เพิ่มเติมต่อไป.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads