วันพฤหัส, 25 กรกฎาคม, 2024

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD
“ก.ธ.จ.ขอนแก่น”ลุยสอดส่องเงินอุดหนุน ร.ร.ชุมแพศึกษา

“ก.ธ.จ.ขอนแก่น”ลุยสอดส่องเงินอุดหนุน ร.ร.ชุมแพศึกษา

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD

 “ก.ธ.จ.ขอนแก่น”ลุยสอดส่องเงินอุดหนุน ร.ร.ชุมแพศึกษา

ก.ธ.จ.ขอนแก่นโซนตะวันตก ลงพื้นที่สอดส่องโครงการบริหารจัดการใช้เงินอุดหนุนโรงเรียน(เรียนฟรี 15 ปี) ของโรงเรียนชุมแพศึกษางบประมาณ 2567 ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบหน่วยงานจัดสรรงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ


เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ที่ ห้องประชุมนนทรีย์ อาคาร 1 โรงเรียนชุมแพศึกษาอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการลงพื้นที่สอดส่องโซนตะวันวันตก โครงการบริหารจัดการการใช้เงินอุดหนุนโรงเรียน(เรียนฟรี 15 ปี) งบประมาณ 2567 โดยมี นายสวัสดิ์ พรมโสภณ ผู้ประสานงานโซนตะวันตก กธจ.,นายประณต มิ่งขัวญ กธจ.ขอนแก่น,ด.ต.พิชิต ศรีวิไล ก.ธ.จ. ขอนแก่น ,นายถวิลกานต์ ขาวกะตา ก.ธ.จ.ขอนแก่น, นายสนาน ศรีม่วง ก.ธ.จ.ขอนแก่น,ดร.เรืองยศ แวดล้อม ที่ปรึกษาก.ธ.จ.ขอนแก่น (ฝ่ายวิชาการ)และนายหมวดตรีชูไทย วงศ์บุญมี ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. (ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ) ร่วมลงพื้นที่ส่องในครั้งนี้ ในการนี้มี ผอ.กลุ่มฝ่ายบริหารการเงินฯ ผอ.กลุ่มนโยบาย,ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สพม.ขอนแก่น ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หน่วยงาน โรงเรียนชุมแพศึกษา ผู้แทน 4 ฝ่าย,กรรมการสภา และประธานนักเรียน ร่วมประชุมชี้แจงให้ข้อมูลต่อ กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ช่วยเลขา ก.ธ.จ.ขอนแก่น โซนตะวันตก


นายฉัตร สิงห์บุราณ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ขี้แจงว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ ศ.2567 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา และสถานศึกษาสังกัดสำนับริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่าประหยัดโปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและทางราชการสูงสุด


  นายฉัตร กล่าวอีกว่าโดยมีแนวคิดและหลักการในการดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กำหนดให้สอดคล้องกับหลักการการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียน และเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้เรียน และเพิ่มศักยภาพสถานศึกษาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี


ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ครอบคลุมการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาทางเลือก โดยปรับเพิ่มแบบขั้นบันไดต่อเนื่อง 4 ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2569 โดยสาระสำคัญของแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


โรงเรียนชุมแพศึกษาได้มีแนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ในด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมซึ่งจะส่งผลนักเรียนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา มีความพร้อมที่จะเรียนและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สอดคล้องกับเจตพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล


เปิดเทอม 2567 อัปเดตล่าสุด “เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน” รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ ม.ปลาย
อัตราเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน1. ค่าจัดการเรียนการสอน1.1 เงินอุดหนุนรายหัว สำหรับนักเรียนทั่วไป1.1.1 เงินอุดหนุนรายหัว จัดสรรให้นักเรียนทุกคน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีอัตราการจัดสรรจำแนกตามระดับ ดังนี้1) ระดับก่อนประถมศึกษา 1,836 บาท/คน/ปี 2) ระดับประถมศึกษา 2,052 บาท/คน/ปี3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,780 บาท/คน/ปี และ4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4,104 บาท/คน/ปี.

3bb-ad
3bb-ad

About The Author

Related posts

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD