วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน, 2024

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD
 “มข.”จับมือ “เอไอเอ” ดัน!นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในภาคอีสาน สู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ

 “มข.”จับมือ “เอไอเอ” ดัน!นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในภาคอีสาน สู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD

 “มข.”จับมือ “เอไอเอ” ดัน!นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในภาคอีสาน สู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ KKU Volleyball Academy ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท เอไอเอ จำกัด และ โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับมัธยมศึกษา (2 โรงเรียน) และระดับประถมศึกษา (4 โรงเรียน) เพื่อบ่มเพาะพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงจากโรงเรียนต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต และเพื่อแสดงบทบาทและความมุ่งมั่นในการสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ที่ ห้องรับขวัญ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีบันทึกลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ KKU Volleyball Academy ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท เอไอเอ จำกัด และ โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับมัธยมศึกษา (2 โรงเรียน) และระดับประถมศึกษา (4 โรงเรียน) โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ,รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ  เคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี,  มร.นิคฮิล แอดวานี  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ จำกัด และคุณกฤช ธีรสุข  ผู้อำนวยการฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต ภูมิภาค 4 ตลอดจน ผู้บริหารสถานศึกษา และนักกีฬา  ร่วมงาน

รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล
  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่าในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านในโอกาสพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุน เคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท เอไอเอ จำกัด ในวันนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีวาระครบรอบ 60 ปี ในปี พ.ศ.2567  ซึ่งเป็น 60 ปีแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองตลอดทั้งปี  รวมถึงโครงการ KKU VOLLEYBALL ACADEMY นี้ด้วย ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งตามดำริของท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการเมื่อปี พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลของนักเรียนในภูมิภาคอีสานให้สูงขึ้นและสามารถต่อยอดสู่ระดับสโมสรลีกอาชีพได้

ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี
ด้าน ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุน เคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี  ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท เอไอเอ จำกัด และ โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน และโรงเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน  ในวันนี้ก่อนอื่น ขอแสดงความชื่นชมบริษัท เอไอเอ จำกัด ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและให้โอกาสเยาวชนและนักกีฬาวอลเลย์บอลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการ MOU สนับสนุนงบประมาณ และส่งเสริมกิจกรรมด้านอื่นๆ  ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงอย่างเป็นระบบ ให้เกิดการฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์จากการเข้าร่วมการแข่งขัน  ภายใต้โครงการ KKU Volleyball Academy  ขอแสดงความชื่นชมมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ดำเนินโครงการได้อย่างดีเยี่ยม และโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือในครั้งนี้

รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี
ส่วน รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุน เคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี  ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท เอไอเอ จำกัด และ โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 1.  โรงเรียนกีฬาเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา 2.  โรงเรียนหนองเรือวิทยา ระดับประถมศึกษา จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 1.  โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี  2.  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา  3.  โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง  4.  โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดตั้งโครงการ KKU Volleyball Academy [KKU VA] เมื่อปี พ.ศ. 2566  เพื่อบ่มเพาะพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงจากโรงเรียนต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต และเพื่อแสดงบทบาทและความมุ่งมั่นในการสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอล  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้เพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความยั่งยืน SDG 5 (Gender Equality) : การบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง (Achieve gender equality and empower all women and girls)  โดยการพัฒนาศักยภาพผู้หญิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่การเป็นมืออาชีพระดับสากลผ่านการส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลหญิงอย่างจริงจัง  ตลอดจนเพื่อสนับสนุนปณิธานและค่านิยมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านการอุทิศเพื่อสังคม Social Devotion


โดยพัฒนาทักษะเยาวชนหญิงที่มีความศักยภาพสูงในกีฬาวอลเลย์บอลให้มีความสามารถสูงขึ้น สนับสนุนให้ฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์จากการเข้าร่วมการแข่งขันที่จัดขึ้นในระดับต่าง ๆ (ภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ) อีกทั้งเพื่อต่อยอดการดำเนินงานสู่การจัดตั้งสโมสรวอลเลย์บอลหญิงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสนับสนุนการนำนักกีฬา KKU Volleyball Academy เข้าร่วมการแข่งขันระดับอาชีพในประเทศและนานาชาติ

รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช
ต่อมา รศ.ดร.เพ็ญศรี  เจริญวานิช  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี่  ใคร่ขอกล่าวสรุปถึงพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุน เคเคยู วอลเลย์บอล อะคาเดมี  ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท
เอไอเอ จำกัด และ โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้ ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดตั้งโครงการ KKU Volleyball Academy [KKU VA]  เพื่อบ่มเพาะพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงจากโรงเรียนต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต และเพื่อแสดงบทบาทและความมุ่งมั่นในการสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น


โดยวัตถุประสงค์หลักของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังนี้ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลในภูมิภาคอีสาน อีกทั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน ที่มีความสามารถหรือศักยภาพสูงในด้านกีฬาวอลเลย์บอลได้เข้าร่วมการแข่งขันที่จัดขึ้นในระดับต่าง ๆ (ภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ) และช่วยส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้เกิดการฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์จากการเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถต่อยอดสู่ระดับสโมสรลีกอาชีพได้

มร.นิคฮิล แอดวานี

  ท้ายสุด มร.นิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ จำกัด (CEO) กล่าวแสดงความยินดีในการร่วมสนับสนุนโครงการ KKU Volleyball Academy ว่า  บริษัทได้มอบเงินสนับสนุนแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน 1,500,000 บาท เพื่อให้ใช้ประโยชน์และสนับสนุนน้องๆ เยาวชน นักเรียน และนักศึกษา ในการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬาและพัฒนาทักษะของนักกีฬาวอลเลย์บอลในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งการสนับสนุนครั้งมีเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนและนักศึกษาให้สามารถต่อยอดสู่ระดับสโมสรอาชีพในระดับชาติและนานาชาติได้ต่อไปในอนาคต.

3bb-ad
3bb-ad

About The Author

Related posts

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD