วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน, 2024

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD
“ก.ธ.จ.ขอนแก่น”ลงพื้นที่สอดส่อง การใช้เงินอุดหนุนโรงเรียน(เรียนฟรี 15 ปี) ร.ร.อนุบาลภูเวียงขอนแก่น

“ก.ธ.จ.ขอนแก่น”ลงพื้นที่สอดส่อง การใช้เงินอุดหนุนโรงเรียน(เรียนฟรี 15 ปี) ร.ร.อนุบาลภูเวียงขอนแก่น

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD

“ก.ธ.จ.ขอนแก่น”ลงพื้นที่สอดส่อง การใช้เงินอุดหนุนโรงเรียน(เรียนฟรี 15 ปี) ร.ร.อนุบาลภูเวียงขอนแก่น

ธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่สอดส่องโซนตะวันตก งบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 โครงการเงินเรียนฟรี 15 ปีและเงินอุดหนุนนักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5 เพื่อตั้งข้อสังเกต ตลอดจนข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแนะนำการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ถูกระเบียบกฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้


เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 ที่ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ รองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานดำเนินการตามแผนลงพื้นที่สอดส่องโซนตะวันวันตก โครงการบริหารจัดการการใช้เงินอุดหนุนโรงเรียน(เรียนฟรี 15 ปี) งบประมาณ 2567 โดยมีโดยนายสวัสดิ์ พรมโสภณ ผู้ประสานงานโซนตะวันตก ,นายสนาน ศรีม่วง ก.ธ.จ.ขอนแก่น ,ดร.เรืองยศ แวดล้อม ที่ปรึกษา ก.ธ.จ.(ฝ่ายบริหาร),นายหมวดตรีชูไทย วงศ์บุญมี ที่ปรึกษา ก.ธ.จ.ขอนแก่น(ฝ่าย ประชาสัมพันธ์),นายประณต มิ่งขัวญ ก.ธ.จ.ขอนแก่น,นายดวงเด่น ลีลรัตนปัญญา ก.ธ.จ.ขอนแก่น,นายถวิลกานต์ ชาวกะตา ก.ธ.จ.ขอนแก่น,ดร.ชำนาญ ศรีวงการษ์ ก.ธ.จ.ขอนแก่น และ ด.ต.พิชิต ศรีวิไล
ก.ธ.จ.ขอนแก่น ร่วมลงพื้นที่สอดส่องในครั้งนี้ ในการนี้มี นายพนมไพร ปราบเกาะ ผอ.ร.ร.อนุบาลภูเวียง ตลอดจนนายสุรเดช พิมพ์ชายน้อย ผอ.ร.ร.บ้านนาก้านเหลือง ประธานกลุ่มฯลฯ,น.ส.จตุพร ทองลวด รองผอ.ร.ร.อนุบาลภูเวียง,น.ส.สรินดา อุปรี รองผอ.ร.ร.อนุบาลภูเวียงตลอดจน คณะครูผู้รับผิดชอบ ผู้แทนองค์กรทั้ง 4 ฝ่าย และประธานนักเรียน ร่วม ในการชี้แจง

นายพนมไพร ปราบเกาะ
   นายพนมไพร ปราบเกาะ ผอ.ร.ร.อนุบาลภูเวียง กล่าวว่า สำหรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น ที่ลงพื้นที่ มาโรงเรียนอนุบาลภูเวียง ซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลภูเวียง ได้นำเสนอเกี่ยวกับงบประมาณ เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ก็มีค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งค่าใช้จ่ายเป็นไปตามสพฐ.กำหนดไว้ทุกประการเรามีภาคีเครือข่าย ร่วมพิจารณางบประมาณ และค่าใช้จ่ายส่วนนี้


สำหรับแผนงานโครงการปีงบประมาณ 256 การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนปิงบประมาณ 2567 วัตถุประสงค์เงินอุตหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อุดหนุนนักเรียน) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฟื้นฐานจัดสรรเพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้มากที่สุดโดยเฉพาะได้ ประโยชน์โดยตรงแก่ด็กนักเรียนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ประมาณการรายรับเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2567กำหนดเป้าหมายจำนวนนักเรียนและตัวชี้วัดเชิงประมาณจำนวนนักเรียนชั้นเรียน
(คน) การจัดการศึกษาปฐมวัย, นักเรียนชั้นอนุบาล2 นักเรียนชั้นอนุบาล3 ซึ่งเป็นระดับก่อนประถมรายหัว 1,836 บาท(1,836 X 74 = 135,864 บาท) รวมจำนวนนักเรียน 74 คน รวมงบประมาณ 135,864 บาท ส่วน การจัดการศึกษาประถมศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1,2,3,4,5และ6 ประถมศึกษา จำนวน 690 คน ได้รายหัว 2,052 บาท(2,052 X 690 = 1,415,880 บาท) รวมงบประมาณ 1,415,880 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,551,744 บาท

ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ
ด้าน ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ รองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าคณะธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่สอดส่องโซนตะวันตก งบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 โครงการเงินเรียนฟรี 15 ปีและเงินอุดหนุนนักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5 เพื่อตั้งข้อสังเกต ตลอดจนข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแนะนำการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ถูกระเบียบกฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดความคุ้มค่า ยึดหลักการมีส่วนร่วมของภาคี 4 ฝ่าย ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ขอขอบคุณท่านผอ.สวัสดิ์ พรมโสภณ ผู้ประสานงานโซนตะวันตกพร้อมทีมงานที่ประสานงานได้เป็นอย่างดี และคณะก.ธ.จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยที่ปรึกษาก.ธ.จ. ขอนแก่นที่ร่วมลงพื้นที่ และ ขอบคุณ ผู้บริหาร/คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน กรรมการสถานศึกษา ที่ให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกสถานที่ชี้แจงโครงการให้ข้อมูลได้ครบถ้วน.

 

3bb-ad
3bb-ad

About The Author

Related posts

HeaderAD
HeaderAD
HeaderAD