วันพฤหัส 2 เมษายน 2020

Header ad
Header ad

คนล้นห้องประชุม ร่วมงานวันตับอักเสบโลก คณะแพทย์ มข.

คนล้นห้องประชุม ร่วมงานวันตับอักเสบโลก คณะแพทย์ มข.

คนล้นห้องประชุม ร่วมงานวันตับอักเสบโลก คณะแพทย์ มข.

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการให้ความรู้เนื่องในวันตับอักเสบโลก ปีที่ 8 ครั้งที่ 67 “กำจัด ตับอักเสบ ให้สิ้นซาก” คัดกรองตรวจโรค แนะนำการป้องกันและรักษาตัวเองให้ปลอดภัย  เพื่อให้ประชาชนตื่นตัวและสนใจ ภัยโรคตับ เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวควรระวัง ลดอัตราการตาย จากโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี

เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ 16 ก.ค. ที่ห้องประชุมมิตรภาพ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานให้ความรู้เนื่องในวันตับอักเสบโลก ปีที่ 8 ครั้งที่ 67 “กำจัด ตับอักเสบ ให้สิ้นซาก” โดยมี รศ.พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ แพทย์ผู้เชียวชาญโรคระบบทางเดินอาหารและตับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานมูลนิธิรักษ์ตับ พญ.ธนิตา   สุทธิชัยมงคล พญ.สุพัตรา  ศรีขจรจิตร ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ผศ.นพ.โกสินทร์   วิระษร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็ง พญ.วิเวียน   คลังคลองบุญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญรังสีวินิจฉัย ภญ.สิรินทิพย์  วัฒนอุดมโรจน์ เภสัชกรชำนาญการ สุดา  พลค้อ พยาบาลชำนาญการพิเศษ รังสี  ฆารไสว พยาบาลชำนาญการพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาชนที่เข้ารับการคัดกรองตรวจโรคตับและรับความรู้จากทั่วประเทศร่วมงานกว่า 1,000 คน

รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ม.ขอนแก่น กล่าวว่าโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี ถือเป็นโรคเรื้อรังและทำให้เกิดความสูญเสียต่อครอบครัวและประเทศชาติ ถ้าไม่รู้จักการป้องกันและรักษา การจัดประชุมในลักษณะนี้จึงเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระทั้งในด้านวิชาการ ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รู้ถึงการป้องกันและการดูแลรักษาตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคไวรัสตับอักเสบ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ และยังได้สัมผัสกับผู้ป่วยจริง ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ต่อท่านผู้เข้าร่วมกิจกรรม ยิ่งไปกว่านั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรม ยังได้รับการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี ตรวจการทำงานของตับและการตรวจด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น เครื่องไฟโบรสแกน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจความยืดหยุ่นของตับ และเครื่องอัลตร้าซาวด์ เพื่อปฏิบัติรักษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รศ.พญ.วัฒนา  สุขีไพศาลเจริญ ในนามคณะกรรมการจัดงานกิจกรรมวันตับอักเสบโลก(World Hepatitis Day)ปีที่ 8 ครั้งที่ 67 กล่าวว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าตับเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายมนุษย์ และเป็นที่น่าตกใจที่พบว่าประชาชนทั่วโลกมีอัตรการตายจากโรคไวรัสเป็นอันดับที่ 7 คร่าชีวิตไปปีละ 1.4 ล้านคน พบการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีในทุก 12 คน ในประเทศไทยพบความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับบี 5-8 เปอร์เซ็นต์ ไวรัสตับอักเสบซี 1-2 เปอร์เซ็นต์ แต่ในภาคอีสานของไทยนั้น ประชาชนทุกๆ 10 คน จะตรวจพบว่าเป็นไวรัสตับอักเสบ 1 คน โดยพบว่ามีอัตรการติดเชื้อจากโรคตับอักเสบสูงกว่าโรคติดเชื้อชนิดอื่นที่อันตราย เช่นโรคเอดส์ หรือโรคมะเร็งบางชนิด

รศ.พญ.วัฒนา  กล่าวอีกว่า นอกจากนั้นโรคตับอักเสบยังเป็นสาเหตุของโรคตับแข็งตับวายและเนื้องอกในตับ อันมีผลต่อต่อตัวผู้ป่วยทั้งในด้านการรักษาและค่าใช้จ่าย การใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงชีวิตการทำงาน แต่กลับพบว่ามีประชาชนกับตื่นตัวและให้ความสนใจเพื่อป้องกันและรักษาในโรคตับอักเสบน้อยมาก โดยประชาชนส่วนใหญ่ยังคิดว่าโรคตับอักเสบเป็นเรื่องที่ไกลตัว และยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนถึงการแพร่ระบาดของเชื้อตลอดจนการรักษาและป้องกัน

รศ.พญ.วัฒนา  กล่าวเพิ่มเติมว่าจากแนวความคิดของสมาพันธ์ตับโลก(World Hepatitis Alliance)อันเป็นองค์กรพันธมิตรเอกชนที่จัดตั้งขึ้นทาเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบทั้งบีและซี มีอยู่ประมาณ 280 กลุ่มทั้วโลก ที่เน้นนโยบายจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับอักเสบ โดยได้ดำเนินกิจกรรมนี้มาย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 9 ปี องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 28 กรกฏาคม ของทุกปีเป็นวันตับอักเสบโลก เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ก่อตั้งองค์กร

รศ.พญ.วัฒนา  กล่าวและว่ามูลนิธิรักษ์ตับได้จัดกิจกรรมวันตับอักเสบโลก (World Hepatitis Day)คู่ขนานไปกับสมาพันธ์ตับอักเสบโลกเป็นระยะเวลา 8 ปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 67 โดยมูลนิธิรักษ์ตับและโรงพยาบาลทุกจังหวัดในภาคอีสานซึ่งเป็นเครือข่ายของการทำกิจกรรมวันตับอักเสบโลกทุกปี การจัดกิจกรรมมุ่งเน้นไปที่การป้องกัน การดูแลรักษา และการดูแลสุขภาพตับอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 1,000 คน สำหรับกิจกรรมภายในงานจะจัดให้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซี  ตรวจการทำงานของตับ ตรวจความยืดหยุ่นของตับด้วยเครื่องไฟโบรสแกน เครื่องอัลตร้าซาวด์และรับฟังการบรรยายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคตับทุกสาขา ตลอดจน พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด และนักโภชนาการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม

ด้านนางคิด   เทียนเงิน อายุ 56 ปี อาชีพเกษตรกร ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบี กล่าวว่า ตนเองเป็นโรคตับอักเสบชนิดบี จากการตรวจเบื้องต้นที่ โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อทร่าบข่าวว่าทางโรงพยาบาลศรีนครินทรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดงานให้ความรู้เนื่องในวันตับอักเสบโลก ปีที่ 8 ครั้งที่ 67 “กำจัด ตับอักเสบ ให้สิ้นซาก”ขึ้น ด้วยความอยากรู้ความเป็นไปของโรคตลอดจนขั้นตอนการเข้ารับการรักษาดังกล่าว จึงเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้อีกประการหนึ่งครอบครัวของตนเองมีฐานะค่อนข้างจะยากจนหากเมื่อเป็นโรคตับอักเสบเกรงว่าจะมีค่าใช้จ่ายสูง ในการเข้าถึงการรักษาคงยาก เพราะใช้สิทธิ์บัตรทอง ในการรักษา ดังนั้นการมาร่วมงานในครั้งนี้ก็ด้วยหวังว่าจะเข้าถึงการรักษา ตลอดจนความรู้ความสามารถทีมแพทย์ พยาบาลเครื่องไม้เครื่องมือของคณะแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็เป็นที่ยอมรับในชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขานอย่างกว้างขวาง จะทำให้โรคไวรัสตับอักเสบบี ที่ตนเป็นอยู่หายได้

About The Author

Related posts