วันอาทิตย์ 4 ธันวาคม 2022

ความสำเร็จที่โดดเด่นของเศรษฐกิจเวียดนามใน 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2560

ความสำเร็จที่โดดเด่นของเศรษฐกิจเวียดนามใน 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2560
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ความสำเร็จที่โดดเด่นของเศรษฐกิจเวียดนามใน 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2560

ในช่วงเดือนแรกของปี พ.ศ. 2560 นอกเหนือจากข้อได้เปรียบ เศรษฐกิจเวียดนามยังเผชิญกับปัญหาและความท้าทายมากมาย: สถานการณ์โลกยังมีความซับซ้อน ความขัดแย้งเกิดขึ้นในหลายๆแห่ง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในทิศทางบวก แต่ยังมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นความไม่แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มการคุ้มครองการค้าการต่อต้านการเปิดเสรีการค้าเสรีเพิ่มขึ้น ตลาดการเงินโลกแปรปรวนซับซ้อน ราคาน้ำมันดิบเป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์ได้ ภายในประเทศปัญหาของเศรษฐกิจเช่นการจัดการกับหนี้เสียไม่มีสิทธิภาพมากนัก หนี้สาธารณะเพิ่มสูงขึ้น…ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจกระบวนการในการทำให้บริษัทมีหุ้นและการถอนการลงทุนภาครัฐช้า กิจกรรมผู้ประกอบการเผชิญกับปัญหาหลายอย่าง การเปลี่ยนแปลงภาพภูมิอากาศ ภัยธรรม น้ำท่วมและไต้ฝุ่นมีผลกระทบต่อการผลิตทางการเกษตรและชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก

ด้วยความพยายามของทั้งระบบการเมือง ประชาคมผู้ประกอบการและประชาชนในทั้งประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานที่เข้มแข็งและสุจริตของรัฐบาล สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศยังคงพัฒนาในทิศทางบวกและได้รับผลลัพธ์ที่สำคัญ เช่น 1. เศรษฐกิจมหาภาคมีความมั่นคงและค่อยๆเจริญเติบโตในทางที่ดีขึ้น ซึ่งในการเติบโตของ GDP 9 เดือนถึง 6.41% (ไตรมาสแรกเติบโต 5.15% ไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้น 6.28% และไตรมาสที่สามเพิ่มขึ้น 7.46%) คาดการณ์การเจริญโตทางเศรษฐกิจตลอดทั้งปีประมาณร้อยละ 6.7 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย อัตราเงินเฟ้อได้ควบคุมอยู่ในระดับต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการแผนงานราคาในตลาด สำหรับการให้บริการศึกษาการดูแลสุขภาพในทุกท้องที่ไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อราคาเครดิตสำหรับเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 12% การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 05-1% ได้สนับสนุนการดำเนินงานด้านการผลิตและธุรกิจ อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินตราต่างประเทศมีเสถียรภาพ ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าถึงกว่า 44 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่เคยมี สภาพคล่อง ระบบรักษาความปลอดภัยมีความน่าเชื่อถือ คุณภาพเครดิตเพิ่มขึ้น หนี้สาธารณะได้ควบคุมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และเกณฑ์ความปลอดภัย

  1. กิจกรรมทางธุรกิจยังคงประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ดัชนีการซื้อ PMI ยังคงรักษาระดับไว้ได้มากกว่า 50 คะแนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนกันยายน 2560 เป็น 53.3 คะแนน การเติบโตของภาคเศรษฐกิจที่สำคัญได้ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม การก่อสร้างและภาคบริการ การส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 154 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 19% การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีมูลค่าถึง 25.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 34.3% การใช้เงินทุนในโครงการพัฒนาต่างๆ อยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 12.5 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 12.4% ตลาดหุ้นอสังหาริมทรัพย์การพัฒนาในเชิงบวกซึ่งดัชนี VN – Index ได้เกิน 800 คะแนน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008 มูลค่าหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่าถึง 93% ของ GDP การลงทุนโดยอ้อมจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ถึงกว่า 24 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ การเปิดตัวตลาดตราสารอนุพันธ์ของรัฐบาลช่วยให้ตลาดหุ้นของเวียดนามมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น โดยให้การลงทุนในเครื่องมือการป้องกันความเสี่ยงและการลงทุนหลากหลายรูปแบบ
  2. การเติบโตของผู้ประกอบการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มี 94.000 ผู้ประกอบการรายใหม่ และมากกว่า 21,000 ผู้ประกอบการรายเก่า กลับมาดำเนินกิจกรรมธุรกิจ รวมเงินทุนจดทะเบียนใหม่เป็น 2.1 ล้านเหรียญ ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดที่เคยมี ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการประเมินสถานการณ์ของกิจการผลิตและการค้าขายมีความมั่นคงดีและนับวันยิ่งดีขึ้น 4. ทุกภาคส่วนกำลังมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามมติของพรรค รัฐสภาและรัฐบาลในการปฏิรูป รูปแบบการเติบโตและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของระบบเศรษฐกิจ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับกระบวนการ การบูรณาการทางเศรษฐกิจโลก ปรับโครงสร้างงบประมาณของรัฐ และการบริการหนี้สาธารณะ เพื่อสร้างความสมบูรณ์แบบให้แก่ระบบเศรษฐกิจตลาดเชิงสังคมนิยม ปรับปรุงใหม่และปรับปรุงโครงสร้างกิจการรัฐวิสาหกิจ พัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนให้กลายเป็นแรงผลักดันให้กับเศรษฐกิจ
  3. ให้ความสำคัญกับสวัสดิการสังคม การลดความยากจน อาชีวศึกษา และการสร้างงาน โดย 9 เดือนได้สร้างงานขึ้น 1.23 ล้านตำแหน่ง เพิ่มขึ้น 29% อัตราการว่างงานมีแนวโน้มลดลง ในไตรมาสนี้เหลือ 2.21% อัตราครัวเรือนยากจนลดลงเหลือ 7-7.5% จำนวนครัวเรือนยากจนลดลง 34.9% เมื่อเปรียบกับช่วงเดียวกันของปี 2016…. 6. สภาพแวดล้อมในการลงทุนและการดำเนินธุรกิจปรับตัวดีขึ้นและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติได้จำนวนมาก เนื่องจากการปฏิรูประบบขั้นตอนการบริหาร (ภาษีศุลกากร การลงทุน การประกันภัย) (กระทรวงการอุตสาหกรรมและการค้าได้ตัดเงื่อนไขทางธุรกิจและลงทุน 675 ข้อในปี ค.ศ. 2017) 1. ตามรายงานความสามารถในการแข่งขันของโลกฉบับ 2017-2018 โดย World Economic Forum (WEF) ความสามารถในการแข่งขันของเวียดนามเพิ่มขึ้น 5 ระดับ เมื่อเทียบกับปี 2016 และ 20 เมื่อเทียบกับเมื่อ 5 ปีที่แล้ว อยู่ระดับที่ 55/137 เนื่องจากการปรับปรุงความพร้อมด้านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน… 2. หน่วยงานจัดอันดับเครดิตฟิทช์ก ได้ยกมุมมองต่อแนวโน้มการพัฒนาของเวียดนามจาก “มั่งคง” เป็น “บวก” ได้ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนต่างชาติเข้าสู่เศรษฐกิจเวียดนามโดยเฉพาะในด้านหลักทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์…

อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากความสำเร็จแล้วเศรษฐกิจเวียดนามยังคงมีข้อบกพร่องอยู่มากมาย เช่น คุณภาพของการเจริญเติบโตช้าไม่ยั่งยืน บางสาขาเจริญเติบโตต่ำ การเบิกจ่ายลงทุนสาธารณะอย่างช้าๆ หนี้สูญ การชำระหนี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การจัดการหนี้เสียประสบปัญหาหลายอย่าง การปรับโครงสร้างกิจการของรัฐวิสาหกิจ การจำหน่ายเงินลงทุนนอกภาครัฐอยู่ในระดับต่ำ… สถานการณ์การผลิตและธุรกิจยังคงประสบปัญหาอยู่เรื่อยๆ : ใน 9 เดือนแรกมีผู้ประกอบการและ 8,700 บริษัท ได้ดำเนินการเลิกกิจการ แม้ว่าจำนวนของวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่จะเพิ่มขึ้น แต่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางและความสามารถในการแข่งขันของพวกเขาอยู่ในระดับต่ำ กำลังการผลิตภายในประเทศไม่สูงและเชื่อมโยงกับภาค FDI มีจำนวนจำกัด เศรษฐกิจประเทศขึ้นอยู่กับ บริษัท FDI (คิดเป็นร้อยละ 70% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด)

การปรับโครงสร้างภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในบางภูมิภาคและในท้องถิ่นชะลอตัว แต่ยังสร้างความสับสนและมีประสิทธิภาพไม่เชื่อมโยงกับตลาด กลไกและนโยบายที่ไม่เพียงพอ เงื่อนไขทางธุรกิจและขั้นตอนการบริการเป็นเนื่องยุ่งยากและซับซ้อน โดยเฉพาะใบอนุญาตย่อย กฎระเบียบการตรวจสอบการส่งออกและนำเข้าเฉพาะด้าน ข้อบังคับเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทางธุรกิจไม่ค่อยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ

นายสมบูรณ์   สุขชัยบวร/จ.ขอนแก่น/ รายงาน

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads