วันพุธ 3 มิถุนายน 2020

รร.อนุบาลขอนแก่น รับการประเมินเพื่อเข้ารับรางวัลคุณภาพ OBECQA

รร.อนุบาลขอนแก่น รับการประเมินเพื่อเข้ารับรางวัลคุณภาพ OBECQA

รร.อนุบาลขอนแก่น รับการประเมินเพื่อเข้ารับรางวัลคุณภาพ OBECQA   แห่งสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 14 ธ.ค. ที่ ห้องประชุมบัวเหนือน้ำ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.ศิริวรรณ   อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ในส่วนของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น โดยมี ดร.ชำนาญ  บุญวงศ์ ดร.สมจิตร   มุ่งกลาง นายอภัย  บุญสาม น.ส.ลัสดา   กองคำ และนายปรีชา  ภาชนะ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินแบ่งกลุ่มซักถาม ตรวจสอบร่องรอย หลักฐานการดำเนินงานหมวด 1-7 ในการนี้ ดร.อภิชาติ  นาเลาห์ ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น เป็นผู้รายงานกระบวนการและผลลัพธ์การดำเนินการตามเกณฑ์ OBECQA พร้อมทั้งผู้บริหาร ตลอดจนคณะคณาจารย์และนักเรียน ร่วมนำเสนอผลงาน และมีผู้บริหารสถานศึกษา ใน จ.ขอนแก่นร่วมให้กำลังใจในครั้งนี้

ดร.ศิริวรรณ   อาจศรี   

ดร.ศิริวรรณ   อาจศรี  ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA กล่าวว่าในการมาประเมินในครั้งนี้ ใช้เกณฑ์การประเมินของปี 2559 และปี 2560 โดยในในอีกหนึ่งภาคเรียนหน้าก็จะใช้เกณฑ์การประเมินใหม่ในรุ่นต่อไป โดยขั้นตอนการตรวจประเมิน โรงเรียนที่จะเข้ารับการประเมินต้องต้องแสดงตนพร้อมส่งเลขใบงาน ให้ผู้ตรวจประเมินอย่างน้อยที่สุด 3 เดือน เพื่อให้คณะกรรมการฯได้มีอิศระในการอ่าน เพราะจะทำให้ผู้ตรวจประเมินมองเห็นภาพ รร.อนุบาลขอนแก่น จากการที่ใช้ภาษาสอน ภาษาภาพและภาษาโมเดล ภายใต้กำหนดกฏเกณฑ์ที่ว่าห้ามเกิน 100 หน้ากระดาษ

ดร.ศิริวรรณ   กล่าวอีกว่า  ในการลงพื้นที่มาประเมินในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 เพื่อจะได้สรุปยืนยันว่าสิ่งที่โรงเรียนอนุบาลเขียน ว่ายังยึดวิสัยทัศน์ที่ทางโรงเรียนเขียนหรือประกาศให้ทุกคนทราบกับผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  เพื่อที่ได้พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สามารถที่จะดำเนินชีวิตไปยังทศวรรษ ที่ 21 พร้อมสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย  โดยภาพรวมการประเมินในครั้งนี้ยังคงยึดไปที่วิสัยทัศน์ ข้อมูลที่จะยืนยันคุณภาพโดยการที่ดร.อภิชาติ  นาเลาห์ ผอ.รร.อนุบาลขอนแก่น เป็นผู้รายงานกระบวนการและผลลัพธ์การดำเนินการตามเกณฑ์ OBECQA พร้อมทั้งคณะคณาจารย์และนักเรียน ของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นเป็นหลัก นำไปสู่การยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล มีการบริหารโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ มีการพัฒนาผู้เรียน มีการพัฒนาผู้บริหาร ครูและสถานศึกษาเพื่อให้พัฒนาให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกต่อไป

 ดร.อภิชาติ   นาเลาห์

ดร.อภิชาติ   นาเลาห์  กล่าวว่าตามที่สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้ขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากล มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 โดยมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยให้โรงเรียนพัฒนาระบบบริหารจัดการโดรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติ(Thailand Quality Award:TQA)ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีต้นแบบมาจากรางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร.อภิชาติ   กล่าวอีกว่าโดยได้มีการปรับปรุงพัฒนาโดยตลอด เพื่อช่วยให้องค์กรประเมินตนเองภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นผลการดำเนินกลยุทธ์ขององค์กร เกณฑ์ได้พัฒนาไปสู่มุมมองเชิงระบบที่ครอบคลุมและบูรณาการการบริหารจัดการ กับผลการดำเนินการโดยรวมขององค์กรเพื่อให้การขับเคลื่อนดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายสำคัญ “บริหารเยี่ยม ผลลัพธ์ยอด”ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย และสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่กระบวนการตรวจประเมินเพื่อเข้ารับรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) OBECQA

ดร.อภิชาติ   กล่าวด้วยว่าวิสัยทัศน์ (Vision). ภายในปี 2560  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อสังคมโลก ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   สามารถสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด  มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

ดร.อภิชาติ   กล่าวเพิ่มเติมว่าโดยในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สุดปลื้มใจ หลังนักเรียนชั้น ป.6 สร้างชื่อระดับประเทศ ผลคะแนนสอบโอเน็ตได้เต็ม 100 ถึง 29 คน ในจำนวนนี้ 2 คนทำคะแนนเต็ม 100 ทั้งคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ขณะที่ค่าเฉลี่ยโอเน็ตโรงเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 11.55 และในปีถัดมา ปีการศึกษา 2560 เด็กนักเรียนหญิง ป.6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ชื่นชอบวิชาสังคม จนสามารถสอบโอเน็ตวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้คะแนนเต็ม 100 เป็นคนแรกของประเทศ ยังมีเพื่อนร่วมโรงเรียนได้คะแนนเต็มในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ อีกรวม 24 คน เป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงมาอย่างต่อเนื่อง

About The Author

Related posts