วันอาทิตย์ 23 มกราคม 2022

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังไฟฟ้าเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังไฟฟ้าเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการ
Header Ads
Header Ads
Header Ads

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังไฟฟ้า (สำนักงาน กกพ.) จัดสัมมนา เรื่อง “การเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97 (4) และมาตรา 97 (5) ประจำปีงบประมาณ 2561”


เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 15 ม.ค. ณ บอลลูน โรงแรมพูลแมน ราชาออคิต ขอนแก่น นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้เป็นประธานเปิดงาน “เรื่องเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97 (4) และมาตรา 97 (5) ประจำปีงบประมาณ 2561” เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในปี 2560 และสร้างความรู้ความเข้าใจในการเปิดรับข้อเสนอโครงการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตาม มาตรา 97 (4) และมาตรา 97 (5) ในปี 2561 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคส่วนต่างๆ เช่น นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบกิจการพลังงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานภาครับ และภาคเอกชน ให้สามารถจัดทำข้อเสนอโครงการ ได้ถูกต้อง ตรงตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้นไป


นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ประธานฯ เปิดเผยว่า การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4) เพื่อการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(5) เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ถือเป็นมิติใหม่ของการผลักดันให้เกิดการศึกษา วิจัย พัฒนา ส่งเสริม พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้า หรือการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการไฟฟ้า โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. มีเป้าหมายในการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ให้กับหน่วยงานนิติบุคคลของไทย ทั้งภาครับ และเอกชน เพื่อดำเนินโครงการลักษณะการต่อยอดและขยายผลให้เกิดประโยชน์ และนำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง และช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้มีศักยภาพในการพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ตลอดจน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านไฟฟ้า ให้กับประชาชน ซึ่งในปี 26560 ได้กำหนดกรอบการจัดสรรเงินกองทุนฯ ตามมาตรา 97(4) และตามมาตรา 97(5) จำนวน 650 ล้านบาท และ 210 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งปีที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอสนับสนุนตามมาตรา 97 (4) และ 97 (5)เข้ามาเป็นจำนวนมากกว่า 780 โครงการ


สำหรับในปีงบประมาณ 2561 ได้ให้สำนักงาน กกพ. เตรียมเปิดรับข้อเสนอโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยกำหนดกรอบการจัดสรรเงินกองทุนฯ ตามมาตรา 97(4) ประมาณ 1.000 ล้านบาท ซึ่งจะเน้นโครงการที่สร้างวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ซ้ำซ้อนกับที่ดำเนินการมาแล้ว หรือเป็นการต่อยอดโครงการศึกษา วิจัย หรือส่งเสริม สาธิตและพัฒนาโครงการต้นแบบด้านพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการถ่ายทอดขยายผล และสนับสนุนให้เกิดการลงทุนใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าอย่างแพร่หลายมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง กำหนดกรอบการจัดสรรเงินกองทุนฯ ตามมาตรา 97 (5) ประมาณ 400 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า โดยเน้นการสร้างความรู้ ความตระหนัก ของสังคมและประชาชน ให้กับนิติบุคคลไทยทั้งภาครับและเอกชน ที่มีสิทธิยื่นข้อเสนอโครงการ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรไม่แสวงหากำไร ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลัง หรือ หน่วยงานด้านสื่อสารมวลชน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อตามราบละเอียดได้ทางเว็บไซด์ สำนักงาน กกพ. ที่ WWW.erc.or.th

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads