วันจันทร์ 25 พฤษภาคม 2020

โรงไฟฟ้าน้ำพอง ไอเดีย!กระฉูด ผุดงาน “สานฝัน แบ่งปัน เรียนรู้ สู่ชุมชน” ครั้งที่ 9

โรงไฟฟ้าน้ำพอง ไอเดีย!กระฉูด ผุดงาน “สานฝัน แบ่งปัน เรียนรู้ สู่ชุมชน” ครั้งที่ 9

โรงไฟฟ้าน้ำพอง ไอเดีย!กระฉูด ผุดงาน “สานฝัน แบ่งปัน เรียนรู้ สู่ชุมชน” ครั้งที่ 9

กฟผ. โรงไฟฟ้าน้ำพอง จัดงาน “สานฝัน แบ่งปัน เรียนรู้ สู่ชุมชน” ครั้งที่ 9 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาอาชีพและศักยภาพของชุมชน รวมถึงสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่ 3 ตำบลรอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ บริเวณสนามหญ้าด้านหลังอาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าน้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สานฝัน แบ่งปัน เรียนรู้ สู่ชุมชน” ครั้งที่ 9 โดยมี นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ. นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานเอกชน ผู้นำชุมชน นักเรียน ชุมชน และเครือข่ายศูนย์เรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าน้ำพองจำนวน 3 ตำบล ประกอบด้วย ต.กุดน้ำใส ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง และ ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น โดยเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการจำหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์ของชุมชน และจัดฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้ว

ดร.อลงกต  วรกี

ดร.อลงกต  วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดกิจกรรมของ กฟผ. โรงไฟฟ้าน้ำพอง ในวันนี้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในท้องถิ่น เห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้นำท้องถิ่น ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การนำผลิตผลและผลิตภัณฑ์ภายในศูนย์เรียนรู้ รวมถึงสินค้าโอท็อปมาแสดงและจำหน่ายเป็นการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในชุมชน รวมถึงยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ทั้งนี้ สิ่งสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็คือทุกฝ่ายต้องมีใจที่จะให้ อย่าคิดว่าเราอยากจะได้รับฝ่ายเดียว เมื่อเราต่างคิดที่จะให้กันแล้ว ก็จะสามารถร่วมก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้

นายณรงค์   ไตรกิจวัฒนกุล 

นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง กล่าวว่า กฟผ. โรงไฟฟ้าน้ำพอง ได้จัดงาน “สานฝัน แบ่งปัน เรียนรู้ สู่ชุมชน” ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา โดยเข้าไปสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าน้ำพอง ได้แก่ ต.กุดน้ำใส ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง และ ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพแบบพึ่งพาตนเอง ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมถึงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป โดยปัจจุบันมีจำนวน 24 ศูนย์ฯ เราพยายามขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดเครือข่ายขยายความร่วมมือไปยังพื้นที่อื่นๆ เพื่อหนุนเสริมศักยภาพและพลังภายในชุมชน อันจะนำไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับโรงไฟฟ้าน้ำพอง และหน่วยงานอื่นๆ ทุกภาคส่วนอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ขบวนแห่วัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน การออกร้านจัดนิทรรศการจำหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์ของศูนย์เรียนรู้ฯ และเครือข่าย นิทรรศการด้านพลังงานและภารกิจ กฟผ. ฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงดนตรี และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน

 

About The Author

Related posts