วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

เตรียมความพร้อม ศธจ.ขอนแก่น การดูแลนักเรียน นักศึกษาโครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์

เตรียมความพร้อม ศธจ.ขอนแก่น การดูแลนักเรียน นักศึกษาโครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ศธจ.ขอนแก่น จัดถก! การดูแลนักเรียน นักศึกษาโครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์

ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ระดมความคิดบุคลากร จากสพป.ขอนแก่น เขต 1-5  สพม.เขต 25 เพื่อ ให้ เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการดูแลบุตรหลานที่เป็นนักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในความปกครองได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา พ่อแม่/ผู้ปกครอง สร้างครอบครัวให้เข้มแข็งและอบอุ่น

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.เชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดการประชุมเตรียมการตามโครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย ประจำปี 2561 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ผู้แทนจากโรงเรียน และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด จำนวน 20 คน เข้ารับฟัง

ดร.เชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย

ดร.เชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า วัตถุประสงค์ การจัดโครงการฯ นี้ เพื่อให้ครอบครัวได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการดูแลบุตรหลานที่เป็นนักเรียน นักศึกษาที่อยู่ในความปกครองได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่/ผู้ปกครอง ได้สร้างครอบครัวให้เข้มแข็งและอบอุ่น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีเจตคติที่ดี ตระหนักและเห็นความสำคัญของการประพฤติตนอย่างเหมาะสมกับสภาพและวัย มีความรัก ความสามัคคีในครอบครัว อันจะนำมาซึ่งความสมานฉันท์ในสังคม

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads