วันอาทิตย์ 4 ธันวาคม 2022

ปชช.ทั่วภาคอีสาน แห่!ร่วมงานวันตับอักเสบโลก

ปชช.ทั่วภาคอีสาน แห่!ร่วมงานวันตับอักเสบโลก
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ปชช.ทั่วภาคอีสาน แห่!ร่วมงานวันตับอักเสบโลก

คณะแพทยศาสตร์ มข.จัดกิจกรรมวันตับอักเสบโลก “รู้ทันภัยร้ายห่างไกลโรคตับ”ให้ความรู้ ทางวิชาการ แก่ ผู้ป่วย โดยมุ่งเน้นไปที่การป้องกัน การดูแลรักษา และการดูรู้ทันภัยร้ายห่างไกลโรคตับ”และสุขภาพตับอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเวลา 09.30 น วันที่ 15 ก.ค.ที่ห้องประชุมมิตรภาพอาคารเรียนรวมชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์มหาลัยขอนแก่น รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันตับอักเสบโลก ปีที่ 9 ครั้งที่ 78 “รู้ทันภัยร้ายห่างไกลโรคตับ” ของมูลนิธิรักษ์ตับร่วมกับภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่ายในภาคอีสาน 20 จังหวัด โดยมี รศ.พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารและตับ รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. พญ.ธนิตา สุทธิชัยมงคลแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ นางมณเฑียร บุญโต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผศ.ณิชานันทน์ ปัญญาเอก นักกายภาพบำบัดนายธีรวัฒน์ ขันหนองโพธิ์ นักวิชาการโภชนาการ ภษ.สิรินทิพย์ วัฒนอุดมโรจน์เภสัชกร นายเกรียงไกร พันธุ์ดงยาง พยาบาลชำนาญการ นางพิงพันธุ์ นางดวงรัตน์ นางยุภาพร สุชาตะประคัลภ์ ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัยโรคตับ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย และประชาชน กว่า 1,000 คนร่วมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี

รศ.พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ

รศ.พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารและตับ รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. กล่าวว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าตับเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายมนุษย์และเป็นที่น่าตกใจว่าประชาชนทั่วโลกมีอัตราการตายจากไวรัสตับเป็นอันดับที่ 7 คร่าชีวิตไปปีละกว่า 1.4 ล้าน พบการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีในทุกๆ 12 คน ในประเทศไทยพบความชุกการติดเชื้อไวรัสตับ B 62.2 9% และไวรัสตับอักเสบ C 4.56 % มีความหมายว่าในภาคอีสานประชาชนทุกๆ 10 คนจะตรวจพบว่าเป็นไวรัสตับอักเสบ 1 คนโดยพบว่ามีอัตราการติดเชื้อจากโรคตับอักเสบสูงกว่าโรคติดเชื้อชนิดอื่น ที่อันตราย เช่นโรคเอดส์และโรคมะเร็งบางชนิดนอกจากนั้นโรคตับอักเสบยังเป็นสาเหตุของโรคตับแข็งตับวายและเนื้องอกในตับ ที่มีผลต่อตัวผู้ป่วยทั้ง ในด้านการรักษาและค่าใช้จ่าย การใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงชีวิตการทำงาน แต่กลับพบว่าประชาชนกับตื่นกลัวและให้ความสนใจเพื่อป้องกันและรักษาโรคตับอักเสบน้อยมาก

รศ.พญ.วัฒนา กล่าวอีกว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคิดว่าโรคตับอักเสบเป็นเรื่องที่ไกลตัวและยังเข้าใจคลาดเคลื่อนถึงความแพร่เชื้อการรักษาและการป้องกันจากแนวความคิดของสมาพันธ์ตับอักเสบโลก (World Hepatitis Alliance) ซึ่งเป็นองค์กรพันธมิตรเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ไวรัสตับอักเสบบีและซี ที่มีอยู่ประมาณ 280 กลุ่มทั่วโลก ที่เน้นนโยบายจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับอักเสบ โดยได้ดำเนินกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 9 ปี องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ วันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันตับอักเสบโรคเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ก่อตั้งองค์กร

รศ.พญ.วัฒนา กล่าวด้วยว่าดังนั้นชมรมรักษ์ตับอักเสบภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิรักษ์ตับได้จัดกิจกรรมวันตับอักเสบโลก (World Hepatitis Day)คู่ขนานไปกับสมาพันธ์ตับอักเสบโลก เป็นเวลา 9 ปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 78 ชมรมรักษ์ตับได้จัดกิจกรรมร่วมกับโรงพยาบาลทุกจังหวัดในภาคอีสาน ซึ่งเป็นเครือข่ายของการทำกิจกรรมวันตับอักเสบโลกทุกปี การจัดกิจกรรมมุ่งเน้นไปที่การป้องกัน การดูแลรักษา และการดูแลสุขภาพตับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทั้งภาครัฐและๅเอกชนในจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 500 โดยกิจกรรมภายในงานจะจัดให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เจาะเลือดเพื่อตรวจไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี ตรวจการทำงานของตับ ตรวจความยืดหยุ่นของตับ ด้วยเครื่องไฟโบรสแกน เครื่องอัลตร้าซาวด์ และรับฟังการบรรยาย จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคตับทุกสาขาตลอดจนพยาบาลเภสัชกร นักกายภาพบำบัดและนักโภชนาการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

นางผ่องเพ็ญ แอบบรามสัน

ด้านนางผ่องเพ็ญ แอบบรามสัน อายุ 62 ปี อาชีพข้าราชการบำนาญ กล่าวว่า ในการมาร่วมงานวันตับอักเสบโลก “รู้ทันภัยร้ายห่างไกลโรคตับ “ในครั้งนี้เพราะว่าทั้งพ่อพร้อมพี่ชายและอา อีก 2 คนเป็นมะเร็งตับเสียชีวิต   ดังนั้นจึงมาตรวจเช็คสอบร่างกาย เพื่อจะได้ตรวจสอบว่าตัวเองมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งตับหรือไม่อย่างไหร ตอนนี้คนที่เป็นไวรัสตับอักเสบมีเยอะขึ้น เพราะเนื่องจากว่าการกินอาหารต่างๆ ที่เรากินแล้วนำมาสู่ติดเชื้อง่ายๆ สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ช่วยเหลือประชาชนได้มาก เพราะว่าถ้าคนใดที่เป็นแล้วนั้น จะทำให้สูญเสียทรัพย์สินเงินทอง แล้วก็โอกาสทำมาหากินลำบาก ครอบครัวลำบากไปด้วย และคนที่ป่วยเป็นมะเร็งโรคตับ สถิติดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปี เป็นมะเร็งตับมากขึ้น เป็นโครงการที่ช่วยเหลือชาวบ้าน และเป็นการป้อง มกันดีกว่ารักษา เพราะว่าการรักษาจะใช้ทรัพยากรทางการเงินเยอะมากกว่าการรักษา

รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงษ์

รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงษ์ กล่าวว่าการจัดงานโครงการให้ความรู้เนื่องในวันตับอักเสบโรค(World Hepatitis Day)”เรื่องรู้ทันภัยร้ายห่างไกลโรคตับ”ปีที่ 9 ครั้งที่ 78 เพื่อให้ความรู้ของ โรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี เป็นโรคที่เรื้อรังและทำให้เกิดความสูญเสียต่อครอบครัวและประเทศชาติ หากไม่รู้จักการป้องกันและการรักษา ดังนั้นการจัดประชุมในครั้งนี้ จึงเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระทั้งในด้านวิชาการโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รู้ถึงการป้องกันและการดูแลรักษาตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคไวรัสตับอักเสบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและยังได้สัมผัสกับผู้ป่วยจริงซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับผู้ป่วยจริง อีกทั้งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ยังได้รับการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี พร้อมทั้งตรวจการทำงานของตับ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเช่นเครื่องไฟโบรสแกน ซึ่งขึ้นเป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจความยืดหยุ่นของตับ เครื่องจี้ไมรโครเวฟ รักษาโรคมะเร็งตับ และเครื่องอัลตร้าซาวด์ 3 มิติ จึงหวังว่าโครงการนี้จะมีประโยชน์ต่อประชาชนและผู้ที่ให้ความสนใจ นำสิ่งที่ได้จากการฟังวิชาการในครั้งนี้นำไปปฏิบัติให้เกิดอย่างสูงสุด และ้ถูกนำไปแก้ไข สถานการณ์และปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads