วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

กษ.ขอนแก่น คิกออฟ เงินอุดหนุนกว่า 70 ล้าน ปูพรม ส่งเสริมอาชีพเกษตร

กษ.ขอนแก่น คิกออฟ เงินอุดหนุนกว่า 70 ล้าน ปูพรม ส่งเสริมอาชีพเกษตร
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

กษ.ขอนแก่น คิกออฟ เงินอุดหนุนกว่า 70 ล้าน ปูพรม ส่งเสริมอาชีพเกษตร

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 16 ส.ค. ที่ ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU )การขอรับเงินอุดหนุนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืนภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาลโดยมีพล.ต.กาญจบดินทร์ ยิ่งดอน รองผอ. รมน.จังหวัดขอนแก่น พ.อ.สมบูรณ์ ณ หนองคาย เสธ.มทบ.23 ว่าที่ รท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น ดร.พัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น นายวิเชียร วรสายัณห์ ประมงจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจำนวน 20 ราย เกษตรอำเภอจำนวน 26 ราย ตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาด้านเกษตรระดับชุมชนจำนวน 260 ราย และตัวแทนเกษตรตัวแทนของอาชีพจำนวน 8 ราย รวม 308 ราย เข้าร่วมในพิธีลงนาม

นายวิสุทธิ์ เสนา อายุ 54 ปี ประธานชุมชนโคกสำราญ1 อ.บ้านแฮด ขอนแก่น กล่าวว่าตนเองได้เข้าร่วมโครงการฯของสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแฮด ซึ่งเป็นโครงการกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์โคกสำราญ 1 เพราะอำเภอบ้านแฮดถือได้ว่าเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ทางการเกษตร เสี่ยงต่อการเพาะปลูก ที่จำเป็นต้องแก้ปัญหาเรื่องดินเป็นเรื่องแรก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาดินเป็นอันดับแรก ดังนั้นทางกลุ่มฯ จึงให้ความสำคัญกับการทําปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งในปีที่แล้วก็ร่วมกันเข้าโครงการ 9101 โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร ช่วยสนับสนุนในเรื่องงบประมาณมา เพื่อดำเนินการในการทําปุ๋ยอินทรีย์ ทำให้สามารถสร้างกลุ่มองค์กรของเกษตรกร ขึ้นมาทำปุ๋ยได้ และในปัจจุบันมีการตั้งกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ เกิดขึ้นมาอีกและตอนนี้ที่กำลังเป็นจุดเด่น ก็คือการทํามะม่วงแรดปลอดภัย และในอนาคตอันใกล้ทางกลุ่มจะทำโครงการกำแพงเมืองบ้านแฮด ปลอดภัยจากสารพิษโดยการปรับปรุงโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักในการทำงาน

ด้านว่าที่ รท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านเกษตร กิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืนโดยมีแนวทางและวิธีการคิด ที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก ที่เกษตรกรยังไม่มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยการเติมเต็มองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม มีการคิดวิเคราะห์ นำเสนอแนวทางการดำเนินงานโครงการของชุมชนที่เน้นการพัฒนาเกษตรกรและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง รูปแบบโครงการเกิดจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ว่าที่ รท.วรวุฒิ กล่าวอีกว่าจังหวัดขอนแก่นมีกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงานโครงการจำนวน 248 ชุมชน สนับสนุนเงินอุดหนุนชุมชนละ 300,000 บาท รวมกรอบเงินงบประมาณจำนวน 74 ,400,000  บาทถ้วน และกลุ่มเกษตรกรได้จัดทำโครงการเสนอผ่านเวทีชุมชนและคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ โดยมีนายอำเภอ เป็นประธานพิจารณาอนุมัติโครงการ ฯ ใน 7 กรอบกิจกรรม อันได้แก่ 1. ด้านการผลิตพืช พันธุ์พืช จำนวน 86 โครงการ 2. ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการปรับปรุงดินจำนวน 38โครงการ 3. ด้านฟารม์ชุมชน จำนวน 6 โครงการ 4 .ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษต รจำนวน 64 โครงการ 5 .ด้านปศุสัตว์จำนวน 247 โครงการ 6 .ด้านประมงจำนวน 105 โครงการและ 7. ด้านการผลิตแมลงเศรษฐกิจจำนวน 6 โครงการ

โดยในการนี้มีโครงการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ จากคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอจำนวน 248 ชุมชน 552 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้นจำนวน 74,400,000 บาทถ้วน

ว่าที่ รท. วรวุฒิ กล่าวด้วยว่าในการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และมอบเงินอุดหนุนโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการให้ประชาชนและเกษตรกรได้รับทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานการจัดพิธีลงนามในครั้งนี้มีผู้มาร่วมงานจำนวน 308 รายการประกอบไปด้วยเกษตรจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจำนวน 26 ราย เกษตรอำเภอจำนวน 26 รายตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชนจำนวน 148 รายและเกษตรตัวแทนกลุ่มอาชีพจำนวน 8 ราย

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads