วันอาทิตย์ 14 เมษายน 2024

“คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. “จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ

“คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. “จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. “จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ


เมื่อวันที่ 25 เม.ย.ที่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen Business School) ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร BS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ. ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากคณะ สถาบัน สำนัก หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งผู้บริหารจาก 8 องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธี
โดยกิจกรรมมีดังนี้ เวลา 08.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะฯ ประกอบพิธี “สักการะเจ้าพ่อมอดินแดง” ณ ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ. ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากร เพื่อไหว้สักการะ ถวาย ดอกไม้ ธูปเทียน และเครื่องบวงสรวงต่างๆ เพื่อขอพรช่วยปกป้องรักษาชาวคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะฯ บวงสรวงสักการะพระภูมิเจ้าที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เพื่อขอพรให้ท่านช่วยปกป้องคุ้มครองบุคลากรตลอดจนนักศึกษาทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญเวลา 10.30 น. แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษา พร้อมกัน ณ บริเวณศาสนพิธี


รศ. ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีฯ ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพื่อเริ่มประกอบพิธีทางศาสนา โดยมีคณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล พร้อมถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป จากนั้นได้แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น และเดินประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป


ปิดท้ายด้วย กิจกรรมประกาศเกียรติคุณบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประจำปี 2561 ซึ่งทางคณะฯได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน และมีผลงานที่โดดเด่นตลอดปีที่2561-2562 โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้1. รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปการต่อหน่วยงาน นางดารารัตน์ อุ่นคำ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ รศ.กฤตพา แสนชัยธร อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี นางสมยง วันนิตย์ ภารกิจด้านบริหารจัดการกลาง กองบริหารงานคณะฯ


2. รางวัลเชิดชูเกียรติบริการวิชาการดีเด่น ผศ. ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี 3. รางวัลเชิดชูเกียรติผลงานวิจัยดีเด่น ผศ. ดร.นงค์นิตย์ จันทร์จรัส อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี 4. รางวัลเชิดชูเกียรติการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะฯดีเด่น

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads