วันเสาร์ 24 กรกฎาคม 2021

“คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. “จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ

“คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. “จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ
Header Ads
Header Ads

“คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. “จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ


เมื่อวันที่ 25 เม.ย.ที่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen Business School) ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร BS01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ. ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากคณะ สถาบัน สำนัก หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งผู้บริหารจาก 8 องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธี
โดยกิจกรรมมีดังนี้ เวลา 08.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะฯ ประกอบพิธี “สักการะเจ้าพ่อมอดินแดง” ณ ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ. ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัย คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากร เพื่อไหว้สักการะ ถวาย ดอกไม้ ธูปเทียน และเครื่องบวงสรวงต่างๆ เพื่อขอพรช่วยปกป้องรักษาชาวคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะฯ บวงสรวงสักการะพระภูมิเจ้าที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เพื่อขอพรให้ท่านช่วยปกป้องคุ้มครองบุคลากรตลอดจนนักศึกษาทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญเวลา 10.30 น. แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษา พร้อมกัน ณ บริเวณศาสนพิธี


รศ. ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีฯ ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพื่อเริ่มประกอบพิธีทางศาสนา โดยมีคณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล พร้อมถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป จากนั้นได้แสดงพระธรรมเทศนา โดย พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น และเดินประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป


ปิดท้ายด้วย กิจกรรมประกาศเกียรติคุณบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประจำปี 2561 ซึ่งทางคณะฯได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรสายผู้สอนและสายสนับสนุน และมีผลงานที่โดดเด่นตลอดปีที่2561-2562 โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้1. รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปการต่อหน่วยงาน นางดารารัตน์ อุ่นคำ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ รศ.กฤตพา แสนชัยธร อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี นางสมยง วันนิตย์ ภารกิจด้านบริหารจัดการกลาง กองบริหารงานคณะฯ


2. รางวัลเชิดชูเกียรติบริการวิชาการดีเด่น ผศ. ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี 3. รางวัลเชิดชูเกียรติผลงานวิจัยดีเด่น ผศ. ดร.นงค์นิตย์ จันทร์จรัส อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจและการบัญชี 4. รางวัลเชิดชูเกียรติการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะฯดีเด่น

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads