วันพุธ 15 กรกฎาคม 2020

‘มข.’จับมือมหาลัยชั้นนำ พัฒนาระบบโลจิสติกส์

‘มข.’จับมือมหาลัยชั้นนำ พัฒนาระบบโลจิสติกส์

‘มข.’จับมือมหาลัยชั้นนำ พัฒนาระบบโลจิสติกส์


เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ ห้องประชุม อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ ประธานคลัสเตอร์โลจิสติกส์ (Logistics Cluster) เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย Research University Network: RUN) และคณาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ในการประชุมระดมสมองสำหรับโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ณ ห้องประชุม อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยคณาจารย์ และนักวิจัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมประชุม 22 คน


ดร.บุญทรัพย์ กล่าวว่าในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสมองในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจทั้งประเทศไทยและภูมิภาค การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) ภายใต้กรอบภารกิจหลัก 3 ภารกิจ ได้แก่ (1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยในการเก็บเกี่ยวมูลค่าเพิ่มจากโซ่อุปทาน (2) การยกระดับประสิทธิภาพระบบอำนวยความสะดวกทางการค้า และ (3) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน ซึ่งผลการพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้ในระดับที่น่าพอใจ ส่งผลให้การพัฒนาในช่วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ฯ

ฉบับที่ 2 ในภาพรวมมีการปรับตัวดีขึ้น และเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศมีความต่อเนื่อง จึงกำหนดให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศต่อไป

 

About The Author

Related posts