วันพฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2023

กทจ.กาฬสินธุ์ บูม!ท่องเที่ยวสไตล์นวัตวิถี จัดสื่อสัญจรฯ

กทจ.กาฬสินธุ์ บูม!ท่องเที่ยวสไตล์นวัตวิถี จัดสื่อสัญจรฯ
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

กทจ.กาฬสินธุ์ บูม!ท่องเที่ยวสไตล์นวัตวิถี จัดสื่อสัญจรฯ

           เมื่อวันที่ 13 ก.ย. ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสหัสขันธ์ไดโนโรด อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์   ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมสื่อสัญจร on Tour: สไตล์นวัตวิถีอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสทิศ   สิทธิมณีวรรณ  การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนเทศบาลตำบลโนนบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ประธานชุมชน และสื่อมวลชนร่วมงานในครั้งนี้

นายวีระศักดิ์   ศรีโสภา

         นายวีระศักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่าจากที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวรายงานดำเนินการกิจกรรมสื่อสัญจร on Tour: สไตล์นวัตวิถีอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ(การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว) ยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยว สร้างกระแสการท่องเที่ยวในจังหวัดและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น กิจกรรมสื่อสัญจรon Tour:สไตล์นวัตวิถีอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ได้สื่อถึงวัฒนธรรมที่โดด เด่น เป็นเอกลักษณ์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้ประชาชนในจังหวัดมีอาชีพ รายได้ คุณภาพชีวิตที่ดี อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

นายสทิศ   สิทธิมณีวรรณ

          ด้านนายสทิศ  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามประเด็นยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจ(การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว)ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างกระแสการท่องเที่ยวในจังหวัดและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น การจัดกิจกรรมสื่อสัญจรon Tour: สไตล์นวัตวิถีอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดกิจกรรมเป็น 2 ช่วงคือช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2562 และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2562 ณ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักของอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่น้อยกว่า 5 แห่งด้วยการเชื่อมโยงกับ 8 วิถีวัฒนธรรม(อาหาร การแต่งกาย ที่อยู่อาศัย ประเพณี ภาษา อาชีพ ความเชื่อ และศิลปวัฒนธรรม)ที่แสดงถึงจุดเด่นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของชุมชนสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นและสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเป็นจุดขายหรือเสน่ห์ของชุมชน เกิดความน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดเพิ่มมากขึ้น

         นายสทิศ เพิ่มเติมว่า แหล่งท่องเที่ยวสไตล์นวัตวิถีอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จะมีอยู่ 5 เส้นทางด้วยกันประกอบไปด้วยเส้นทางที่ 1. จุดชมวิวสหัสขันธ์ สัมผัสวิถีชีวิตไดโนโรด เส้นทางที่ 2. วิถีชีวิตพื้นบ้าน ตามเส้นทางวัดภูค่าว เส้นทางที่ 3. ลงเรือ เดินป่า ชมธรรมชาติ เขื่อนลำปาว เส้นทางที่ 4. ชมหมู่บ้านพอเพียง เยี่ยมเยียนหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ และเส้นทางที่ 5. ย้อนรอยไดโนเสาร์ ท่องโลกดึกดำบรรพ์

กิจกรรมสื่อสัญจรครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านอันเรียบง่าย ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมหรือประเพณีต่างๆ อย่างใกล้ชิด นอนพักกับโฮมสเตย์ของชุมชน รับประทานอาหารขึ้นชื่อ ดูผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงแหล่งเรียนรู้วิธีการทำ สัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนไทย ในอำเภอสหัสขันธ์โดยรวมไฮไลท์ของโปรแกรมท่องเที่ยว 5 เส้นทางให้อยู่ในรูปแบบ 2 วัน 1 คืน อีกด้วย

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads