<script data-ad-client="ca-pub-8619823401675646" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>

วันอาทิตย์ 23 กุมภาพันธ์ 2020

Header ad
Header ad
<script data-ad-client="ca-pub-8619823401675646" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>

ครูขอนแก่น เรือนหมื่น แห่!ร่วมงานวันครู

ครูขอนแก่น เรือนหมื่น แห่!ร่วมงานวันครู

ครูขอนแก่น เรือนหมื่น แห่!ร่วมงานวันครู


เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 16 ม.ค.ที่ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีเปิดงานวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 63 ประจำปีพุทธศักราชพ.ศ.2562 พร้อมทั้งประกอบพิธีบูรพาจารย์
ตลอดจนกล่าวปราศรัยให้โอวาท และมอบเกียรติคุณบัตรแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น

โดยมีนายสุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานวันครูจังหวัดขอนแก่น ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 ตัวแทนสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา,สำนักงานศึกษาธิการภาค 12,สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น, องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น,ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น,วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง,สมาคมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น,สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น และสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดขอนแก่น โดยมีครูจากทุกสังกัดและผู้มีเกียรติมาร่วมงาน และหน่วยงานสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

นายสุภชัย จันปุ่ม

นายสุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าในนามคณะกรรมการจัดงานวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 คณะครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ การจัดงานวันครู เริ่มต้นมาจากการปรารภและการเรียกร้อง ของครูจำนวนมากที่ต้องการให้มีการระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลย์ สงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรี และได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 กำหนดให้ วันที่ 16 มกราคม 2500 เป็นวันครูครั้งแรกเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน งานวันครู พ.ศ.2563 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 64


นายสุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่าการจัดงานวันครูครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กับประชาชน และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีสงฆ์บูชาบูรพาจารย์ พิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน กิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูพิธีมอบรางวัลต่าง ๆ

 

About The Author

Related posts