วันอาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2022

ครูขอนแก่น เรือนหมื่น แห่!ร่วมงานวันครู

ครูขอนแก่น เรือนหมื่น แห่!ร่วมงานวันครู
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ครูขอนแก่น เรือนหมื่น แห่!ร่วมงานวันครู


เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 16 ม.ค.ที่ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีเปิดงานวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 63 ประจำปีพุทธศักราชพ.ศ.2562 พร้อมทั้งประกอบพิธีบูรพาจารย์
ตลอดจนกล่าวปราศรัยให้โอวาท และมอบเกียรติคุณบัตรแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น

โดยมีนายสุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานวันครูจังหวัดขอนแก่น ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 ตัวแทนสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา,สำนักงานศึกษาธิการภาค 12,สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดขอนแก่น, องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น,ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น,วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง,สมาคมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น,สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น และสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบจังหวัดขอนแก่น โดยมีครูจากทุกสังกัดและผู้มีเกียรติมาร่วมงาน และหน่วยงานสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

นายสุภชัย จันปุ่ม

นายสุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าในนามคณะกรรมการจัดงานวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 คณะครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ การจัดงานวันครู เริ่มต้นมาจากการปรารภและการเรียกร้อง ของครูจำนวนมากที่ต้องการให้มีการระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลย์ สงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรี และได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 กำหนดให้ วันที่ 16 มกราคม 2500 เป็นวันครูครั้งแรกเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน งานวันครู พ.ศ.2563 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 64


นายสุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่าการจัดงานวันครูครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กับประชาชน และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีสงฆ์บูชาบูรพาจารย์ พิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน กิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูพิธีมอบรางวัลต่าง ๆ

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads