วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2020

บัณฑิตวิทยาลัย มข.ปรับเปลี่ยนการศึกษาแบบเดิม หันมาเน้นด้านการวิจัย สนับสนุนทุน เพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน

บัณฑิตวิทยาลัย มข.ปรับเปลี่ยนการศึกษาแบบเดิม หันมาเน้นด้านการวิจัย สนับสนุนทุน เพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน

บัณฑิตวิทยาลัย มข.ปรับเปลี่ยนการศึกษาแบบเดิม หันมาเน้นด้านการวิจัย สนับสนุนทุน เพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน


อธิการบดี มข.เข้าเยี่ยมและรับฟังนโยบายบัณฑิตวิทยาลัย มข. ที่ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการศึกษาแบบเดิมมาเน้นหนักด้านการวิจัย สนับสนุนทุนวิจัยให้บัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน


   เมื่อวันนี้ 13 พ.ค. ที่ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารพิมลกลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี มข. นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าเยี่ยมและรับฟังนโยบายบัณฑิตวิทยาลัย มข. เพื่อรับฟังนโยบาย การบริหารองค์กร โดยมี ศ. ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ


   ศ. ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวว่า ปัจจุบัน บัณฑิตวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่ว่าด้วยการวางนโยบายและแผนงาน ที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนวางแผนการพัฒนาด้านวิชาการและวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมมหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก


   จากนั้น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี มข.ได้มอบนโยบายให้กับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ว่า ปัจจุบันร้อยละของการรับเข้านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลดลง ซึ่งเป็นปัญหาคุกคามของหลายๆประเทศทั่วโลก มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เช่นกัน ผลกระทบนั้นเกิดจากหลายปัจจัย อาทิเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงปัจจุบันค่านิยมเปลี่ยนไป คือไม่ได้ให้ความสำคัญใบปริญญาเหมือนก่อน เน้นการทำงานที่ใช้ประสบการณ์เป็นหลัก ซึ่งเป้าหมายของ มข. คือจะทำอย่างไรให้ คงจำนวนบัณฑิต และเพิ่มจำนวนบัณฑิตให้สูงขึ้นในอนาคต


รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวอีกว่าการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนภายใน และทุนภายนอก เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการอยู่ เพื่อดึงนักศึกษาที่มีความสนใจ และมีความสามารถด้านการทำวิจัยให้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงแต่เปลี่ยนมุมมองของบัณฑิตวิทยาลัยใหม่ เปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการศึกษาแบบเดิมมาเน้นหนักด้านการวิจัย มีการสนับสนุนทุนตามความสอดคล้องของงานวิจัย รวมถึงการทำโปรแกรมการวิจัยให้เข้มแข็ง แล้วนำจุดแข็งของงานวิจัยไปช่วยเหลือประชาชน เพื่อใช้ประโยชน์ของงานวิจัยได้จริง ไม่เก็บไว้บนหิ้ง ตามแนวทาง Research transformation ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น


สำหรับในช่วงท้ายของการรับฟังนโยบายของผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี มข. ได้กล่าวชื่นชมในการนำเอาระบบออนไลน์มาปรับใช้พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยให้เข้าใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่าน ให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกันให้ได้โดยเร็วที่สุด.

About The Author

Related posts