วันอาทิตย์ 17 มกราคม 2021

ชาวจังหวัดขอนแก่น รวมใจปลูกป่าในพื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

ชาวจังหวัดขอนแก่น รวมใจปลูกป่าในพื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
Header Ads
Header Ads

ชาวจังหวัดขอนแก่น รวมใจปลูกป่าในพื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพิ่มทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งต้นน้ำคืนสู่ธรรมชาติบนภูเขาสวนกวาง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่สวนสัตว์ขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายอนันต์ ปิ่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 นายพิชิต สมบัติมาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น พร้อมด้วยจิตอาสาและประชาชน ร่วมปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยและให้ความสำคัญในเรื่องน้ำและป่าเป็นอย่างมาก

เนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ป่าต้นน้ำ เป็นสาเหตุหลักที่แท้จริงของปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ พระราชทานคำแนะนำ ตลอดจนพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์ เพื่อเยียวยาผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ และเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหามีความยั่งยืน สามารถบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว

จึงมีพระมหากรุณาธิคุณมอบหมายให้ ศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน เป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับทุกหน่วยงาน เพื่อร่วมดำเนินการโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ดำเนินการปี พ.ศ. 2563 – 2570 โดยกำหนดพื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟู และมีพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่า ภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เพิ่มขึ้น รวมกันจำนวนไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร โดยใช้พื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น เป็นการดำเนินงานตามโครงการปลูกป่าฯ

นายพิชิต สมบัติมาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมในส่วนของจังหวัดขอนแก่นที่จัดขึ้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น ได้น้อมนำแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร โดยให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน และส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากทรัพยากรป่าไม้และพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น จะส่งเสริมให้ประชาชน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อยู่ในสิ่งแวดล้อม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี และการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการและ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันปลูกป่า ในพื้นที่กว่า 300 คน ทั้งนี้ต้นไม้ที่ปลูกนั้น ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ 9 ชนิด ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง ต้นอินทนิล ต้นเสลา ต้นตะแบก ต้นพะยูง ต้นตะเคียนทอง ต้นมะค่าโมง ต้นสะเดา และต้นประดู่ จำนวน 3,000 ต้น บนเนื้อที่ปลูกประมาณ 15 ไร่.

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads