วันอาทิตย์ 17 มกราคม 2021

“เซ็นทรัลขอนแก่น”จัดซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2563

“เซ็นทรัลขอนแก่น”จัดซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2563
Header Ads
Header Ads

“เซ็นทรัลขอนแก่น”จัดซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี พ.ศ. 2563


เมื่อเวลา 9.00 น.วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น นำโดยคุณนิสา ชาภู่พวง ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น พร้อมด้วยพนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า ตลอดจนบริษัทในเครือ Central Group เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี พ.ศ. 2563 “แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ” โดยมี นายมนตรี สิงหปุณนภัทร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น นายศิริศักดิ์ สกุลโสรัจจะ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยเขต 6 จ.ขอนแก่น ร่วมสังเกตการณ์ ในการฝึกซ้อมแผนการอพยพหนีไฟ ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

คุณนิสา ชาภู่พวง

คุณนิสา ชาภู่พวง ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น กล่าวว่า เป็นการตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง และผู้ใช้อาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกจ้าง และผู้ใช้อาคาร สามารถรู้ถึงการปฏิบัติตน เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในกรณีมีการอพยพหนีไฟ และให้การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมีความชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพต่อไป.

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads